Zvolte jazyk

Dlouhodobý program ČSVTS 2011 - 2015


1.  Systém managementu kvality


Certifikát managementu kvality dle norem ISO 9001:2000 získal Český svaz vědeckotechnických společností dne 1. dubna 2008. Na základě prověření souladu systému managementu kvality, zavedeného v ČSVTS, s normou ISO 9001:2008, které proběhlo v dubnu 2009, udělil certifikační orgán Českému svazu vědeckotechnických společností novou certifikaci dle normy ISO 9001:2008.
Udržování a rozvíjení systému managementu kvality je motivováno snahou o systematické a trvalé zjišťování potřeb členů Svazu, ostatních zákazníků a zainteresovaných stran s cílem zajistit rychlou a pružnou reakci na tyto potřeby.

K dalšímu zdokonalování systému managementu kvality bude v letech 2011-2015 systém rozvíjen a zlepšován, zejména v těchto oblastech:

 • provádění pravidelné analýzy, monitorování a měření procesů s cílem prokázání shody poskytovaných služeb s platnými dokumenty QMS, prokazování shody s právními a jinými nároky, které se vztahují k činnosti ČSVTS a hodnocení spokojenosti zákazníků,

 • průběžné přezkoumávání postupů uvedených v dokumentech  systému managementu kvality předsednictvem Svazu,

 • pravidelné provádění interních auditů v rámci kterých budou prověřována  plnění základních dokumentů Svazu, všech vnitrosvazových organizačních směrnic a dále dokumentů Politika kvality, Cíle kvality a Příručka managementu kvality; projednávání a případná implementace nápravných a preventivních opatření doporučených ze strany auditorů do systému managementu kvality,

 • měření a monitorování výkonnosti procesů a služeb s cílem získat podklady o jejich fungování, včas identifikovat možná ohrožení výkonnosti nebo příležitosti ke zlepšení a po vyhodnocení výsledků spokojenosti zákazníků přijímat taková opatření, která povedou ke zvyšování výkonnosti ČSVTS,

 • zajištění nového certifikačního auditu Svazu v roce 2011 a dohledových auditů v následujících letech.


Pro naplnění strategie Svazu uvedené v dlouhodobém programu schváleném valnou hromadou bude pro každý kalendářní rok zpracován akční plán, ve kterém budou obsaženy konkrétní úkoly, odpovědnosti a termíny plnění ve smyslu požadavků normy ISO 9001:2008. Akční plán pro příslušný kalendářní rok schvaluje předsednictvo ČSVTS.

    

2.  Investiční strategie Svazu


Převážnou část majetku Svazu tvoří nemovitosti, které lze z hlediska významu a strategie investiční politiky rozdělit do několika skupin.
V prvé řadě se jedná o stavebně kvalitní objekty vytvářející celostátní image ČSVTS (skupina 1). Do první skupiny lze zařadit tyto objekty:

 • Praha 1, Novotného lávka 5

 • Praha 1, Křížovnické náměstí 2

 • Brno, Výstaviště 1

Uvedené objekty jsou ve velmi dobrém technickém stavu a průběžně je prováděna jejich modernizace. Nájemné z těchto objektů tvoří podstatnou část výnosů ČSVTS a je základem finanční stability Svazu.
Druhou skupinu tvoří objekty pronajaté domům techniky, které svojí činností naplňují základní poslání Svazu. Domům techniky jsou v některých případech pronajaty i objekty, které pro svoji činnost nevyužívají a zabezpečují pouze jejich správu.

S jednotlivými domy techniky jsou uzavřeny smlouvy na pronájem těchto objektů:

 • DTO CZ, Mariánské náměstí, Ostrava
  Objekty domu techniky tvoří smíšená zděná a ocelová konstrukce v dobrém technickém stavu. Nedostatečné je zateplení části objektu s jehož dokončením se počítá v r. 2011. Převážná část objektu je využívána pro odbornou činnost zabezpečovanou domem techniky.

 • DTO CZ, Čelakovského ulice, Ostrava
  Jedná se o dřevostavbu ve špatném technickém stavu, ve kterém byla původně umístěna tiskárna domu techniky. Tato tiskárna byla v r. 2009 zrušena. V současné době navrhla ředitelka DTO CZ objekt k odprodeji.

 • Dům techniky Pardubice, Náměstí Republiky
  Objekt je zděná novostavba z roku 1992 a je v podílovém spoluvlastnictví ČSVTS (40 %) a Domu techniky Pardubice (60 %). Je dobře udržovaná a v dobrém technickém stavu. Část objektu je využívaná pro potřeby domu techniky a část objektu je pronajatá cizím subjektům.

 • Dům techniky Pardubice, Štolbova ulice
  Jedná se o zděnou budovu v průměrném technickém stavu. Objekt je celý pronajat cizímu subjektu pro výrobní činnost.

 • Dům techniky Pardubice, Lázně Bohdaneč, Svářečská škola
  Jedná se o zděnou budovu v dobrém technickém stavu. Slouží výhradně k pořádání odborných kurzů domu techniky v oblasti sváření. 

 • Dům techniky Kladno, ul. Cyrila Boudy
  Jedná se o smíšenou panelovou a zděnou stavbu z roku 1992, která je celkově v dobrém stavu. V předchozích letech byly provedeny tepelné izolace obvodového pláště a výměna oken. Objekt i pozemek jsou v podílovém spoluvlastnictví ČSVTS (51 %) a společnosti DS TRADING (49 %).

 • Dům techniky Plzeň, sady Pětatřicátníků
  Objekt tvoří tradiční zděná stavba rekonstruovaná v sedmdesátých letech v dobrém technickém stavu. Část objektu je využívána domem techniky a část je pronajata cizím subjektům.

 • Dům techniky České Budějovice, objekt Výstaviště
  Objekt pochází z roku 1979. V předchozích letech byla provedena jeho kompletní rekonstrukce a v současné době je objekt ve velmi dobrém technickém stavu. Tento objekt je využíván výhradně k pronájmu cizím subjektům.

 • Dům techniky České Budějovice, ulice Plzeňská
  Budova je dřevostavba bez podsklepení, umístěná na betonové základové desce. Celkový stav objektu je dobrý. V roce 2010 byla ukončena výměna oken, v následném období se předpokládá zateplení fasády a provedení běžných oprav a rekonstrukcí.

    
Třetí skupinu tvoří objekty, které nejsou pro činnost ČSVTS potřebné a zůstaly v majetku z minulého období.

 • Dům techniky Pardubice, hotel Technik, Lázně Bohdaneč
  V uplynulých letech probíhala postupná oprava opláštění budovy včetně jejího zateplení, výměny oken a opravy střechy. Objekt je pronajat cizímu subjektu a je využíván zejména pro pořádání školení a kurzů. Příjem z pronájmu tohoto objektu je významným finančním zdrojem domu techniky.

 • Objekt bývalého domu techniky Veleslavínova ulice, Ústí nad Labem
  Objekt bývalého domu techniky je montovaná konstrukce z tzv. boletických panelů. Trpí obvyklým problémem závažného nedostatku tepelné izolace, což neúměrně zvyšuje provozní náklady. Střecha objektu po generální opravě je zateplena a v pořádku. Nájemce provádí odpovědnou údržbu i dílčí investice přispívající k technickému zlepšení objektu. Výhledově je nutno uvažovat buď o odprodeji nebo plánovat finančně náročnou rekonstrukci.

 • Objekt Jeremenkova, Praha 4
  Objekt je historická, památkově chráněná stavba. V minulém období byla uvedena do dobrého stavebně technického stavu. Objekt je využíván výhradně k pronájmům cizím subjektům.

 • Objekt Kytlice
  Objekt slouží jako školící a rekreační zařízení ČSVTS. Je v dobrém stavebně technickém stavu a vyžaduje v příštím období pouze běžnou údržbu.

V souladu s výše uvedeným rozdělením objektů ve vlastnictví ČSVTS do jednotlivých skupin a s přihlédnutím k jejich stavebně-technickému stavu byl zpracován přehled investičních akcí na r. 2011 – 2015, který je uveden v přiložené tabulce. Při zpracování tohoto přehledu byla uplatněna tato hlediska:

 • pro objekty zařazené do skupiny 1 byly přednostně vyčleněny v následujících letech finanční prostředky pro jejich technické zhodnocení, opravy a údržbu s cílem postupného zlepšování jejich kvality a tím i udržení, případně zvýšení stávajících příjmů z pronájmu nebytových prostor v těchto objektech,

 • pro objekty zařazené ve druhé skupině budou přednostně využívány finanční prostředky získané z jejich pronájmu domům techniky za účelem jejich údržby a modernizace tak, aby byla zachována trvalá kvalita objektů a mohly být využívány k naplňování poslání Svazu v oblasti odborné činnosti,

 • objekty zařazené do třetí skupiny nejsou pro činnost Svazu a naplňování jeho poslání nezbytné, některé jsou však finančním přínosem. V případě potřeby získat další finanční prostředky by byl předložen valné hromadě návrh na  jejich případný odprodej.


3.  Trvalý profesní rozvoj inženýrů a techniků v České republice


Jednou z významných činností ČSVTS je péče o trvalý profesní rozvoj individuálních členů a odborné veřejnosti v ČR. Svaz a jeho členské organizace se dlouhodobě starají o rozšiřování nových odborných informací a o sdružování odborníků a zájemců všech věkových kategorií v různých technických a vědeckých oborech. Sledování a koordinace aktivit členských organizací, spolupráce s domy techniky a dalšími institucemi včetně vysokých škol je základním úkolem v této oblasti.
S tím souvisí péče o členskou základnu jednotlivých členských organizací a její rozvíjení. Cílem bude najít vhodný motivační systém pro zapojení schopných odborníků do aktivit a činností členských organizací.
V maximální míře budeme využívat zkušeností a odborných aktivit příslušných komisí FEANI a WFEO a dobrých zkušeností partnerských organizací.
Pro podporu této činnosti je nezbytné navázat pracovní kontakty s institucemi státní správy.
Spolupráce na řešení projektů FEANI zaměřených na zvyšování kvality vzdělávání inženýrů a jejich celoživotního profesního rozvoje a usnadnění jejich uplatnění v souladu s politikou EU je dalším úkolem.
Cílem takovéto systematické a dlouhodobé činnosti je zajistit, aby profesní kompetence a kvalifikace našich inženýrů byla uznávána v evropském a světovém měřítku.4. Výzkum, vývoj a inovace


Posláním ČSVTS je zastupování společných zájmů členských organizací, podpora činnosti členů ČSVTS a vytváření podmínek pro zajištění profesních zájmů, kariérního rozvoje a celoživotního vzdělávání inženýrů a techniků.

Pro tento okruh se stanovují následující hlavní cíle:

 1. Činnost vně ČSVTS

 2. Činnost v rámci ČSVTS

 3. Spolupráce s AIP ČR

Ad1)  Cílem této oblasti je zvýraznit zapojení společnosti a jejich členů do systému VaVaI v ČR a v rámci EU, případně celosvětových organizací. Informovat členskou základnu Svazu o možnostech zapojení a práci v nejrůznějších odborných komisích. Vyjadřovat se k dění ve společnosti v relevantních oblastech, využívat expertízu, znalosti, a zkušenosti členů ČSVTS. Orientovat se na mládež, podporovat její technické vzdělávání např. spoluprací s mládežnickými technickými organizacemi. Činnost vně ČSVTS je dobrovolná aktivita celé členské základny, kdy prvořadým cílem je zviditelnění ČSVTS a jejich členů a tím také významu činnosti naší společnosti.


Ad2)  Zvýšit informovanost členské základny o všech možných aktivitách v oblasti VaVaI formou konání konferencí, seminářů a přehledu těchto akcí na úrovni ČSVTS a jednotlivých členských organizací včetně aktuálních informacích o nové legislativě v oblasti VaVaI.


Ad3)  Podpořit již probíhající spolupráci s AIP ČR související s účastí členů ČSVTS na aktivitách AIP ČR, především na mezinárodních sympoziích „INOVACE“ , veletrhu invencí a inovací a Ceny inovace. Dále se jedná o spoluúčast na veletrzích a výstavách, na kterých má AIP ČR dlouholeté zkušenosti (SRN, SNS).


 
5. Mezinárodní spolupráce


Mezinárodní spolupráce je součástí činnosti Svazu a jeho členských  organizací  a významně přispívá k reprezentaci na zahraniční úrovni. Účelem je udržování a rozvíjení konkrétní spolupráce se smluvními partnery (ZSVTS, VDI, KAST, OEP) a navazování další spolupráce, zejména s členskými organizacemi FEANI, zajištění reprezentace vědeckotechnických společností a jejich členů v zahraničí a obhajoba zájmů inženýrů, techniků a vědeckotechnických pracovníků ČR. Zapojení členských organizací Svazu do činnosti mezinárodních vědeckých společností je významnou součástí zahraničních aktivit a jeho propagace.

Svaz je členem WFEO (Světová federace inženýrských organizací), nejvýznamnější světové organizace inženýrů a techniků v jejichž odborných komisích působí naši zástupci. Na evropské úrovni je Svaz členem FEANI (Evropská federace národních inženýrských asociací), organizace uznávané i orgány Evropské unie, v jejíž komisí pro trvalý profesní rozvoj působí náš zástupce.

Je proto třeba:

 • zajistit kontinuitu zapojení Svazu v činnosti těchto federací, jejich pracovních komisí a hledat další cesty k prohloubení účinné spolupráce

 • zabezpečit informovanost o zahraniční spolupráci Svazu a jeho členských organizací jak uvnitř Svazu tak i mimo Svaz

 • vyhledávat prospěšnou spolupráci s dalšími partnerskými zahraničními organizacemi, podporovat smluvní zahraniční spolupráci členských organizací Svazu a rozvíjet zahraniční spolupráci v rámci již uzavřených smluv

 • cílem mezinárodní spolupráce je získávání informací z různých odborných oblastí a jejich využívání pro činnost Svazu, jeho členských organizací a celé odborné společnosti v ČR.


6.  Vnitřní a vnější komunikace Svazu


Svaz ve své činnosti mj. vytváří podmínky pro činnost jednotlivých členských společností, hájí jejich zájmy a nabízí konzultační a poradenské aktivity. Další oblastí, kde se Svaz prezentuje je iniciace kontaktů a vytváření podmínek jednotlivým společnostem pro jejich aktivity vně Svazu, tj. k vnějším subjektům. Při této činnosti může Svaz využít svých dlouholetých kontaktů na centrální instituce v oblasti přírodních, technických, ekonomických a společenských věd. Souhrnně je možné celou oblast koncentrace činností a komunikačních aktivit rozdělit do dvou oblastí – na vztahy uvnitř Svazu a na vztahy vnější, tj. mimo rámec Svazu:


6.1. Vnitřní komunikace mezi společnostmi Svazu.


Odborná náplň jednotlivých členských společností Svazu je zaměřena na všechny významné technické oblasti. Současný trend vědy a techniky vede k propojování oborů a ke vzniku nových mezioborových směrů. To vyžaduje spolupráci odborně příbuzných společností.  Proto se pro tento okruh stanovují následující hlavní cíle:

 • Na úrovni předsednictva Svazu iniciovat kontakty a efektivní spolupráci příbuzných nebo odborně souvisejících společností, působit ve smyslu přirozeného propojování tématicky blízkých aktivit, aktuálních konferencí, seminářů a dalších činností. V daném smyslu dále zkvalitňovat Zpravodaj a Přehledy odborných akcí členských společností ČSVTS.

 • Podporovat vytváření průřezových týmů s cílem zajištění větší úspěšnosti ve veřejných soutěžích orientovaných na multidisciplinární projekty s komplexními výstupy.

 • Zajišťovat osvětu a metodickou pomoc členským společnostem Svazu orientovanou na aktivní zapojení se do různých projektových soutěží – operační programy, grantové agentury apod.

 • Dbát na pravidelnou zpětnou informovanost předsednictva Svazu o všech akcích jednotlivých členských společností, koordinovat tyto akce a zvýšit publicitu o těchto akcích na veřejnosti.

 • Podporovat členské společnosti, které ještě nemají vlastní webové stránky k jejich vytvoření a dbát na průběžnou aktualizaci informací a vkládání odborných akcí členských organizací do připravené složky na webových stránkách Svazu.

 • Pořádat konference k významným výročím Svazu a jeho členských společností a těchto příležitostí využívat k medializaci.

 • Prohlubovat společenskou odpovědnost Svazu a členských společností, výrazně se zajímat o prostředí, které nás obklopuje a to na základě etického kodexu ČSVTS, jež mj. zavazuje k odpovědnému chování jednak uvnitř členských společností, ale také vzájemně mezi sebou v rámci Svazu.

6.2. Komunikace s vnějšími subjekty v ČR.

Vnější komunikace Svazu má vést k posilování společenského postavení ČSVTS a jeho členských organizací a dále k posílení významu inženýrů a techniků ve společnosti. Svaz se má podílet na ovlivňování technického a hospodářského rozvoje státu.
Odborná komunita v ČR musí vědět, že existuje Svaz a že jednotlivé členské společnosti jsou v daných profesních oblastech aktivní. Z uvedeného důvodu se pro tuto oblast stanovují následující hlavní cíle:

 • Prohlubovat spolupráci v technických oblastech s orgány státní správy, se Svazem průmyslu a dopravy, s různými profesními a stavovskými organizacemi, Akademií věd ČR a jejími ústavy, univerzitami, středními odbornými školami a dalšími institucemi. Připomínkovat tvorbu dokumentů a směrnic, vyjadřovat odborná stanoviska.

 • Dbát o to, aby se významní odborníci více zapojovali z pozic jednotlivých členských společností do práce různých vědeckých, oponentních a hodnotitelských rad a komisí.

 • Působit na členské společnosti a domy techniky, aby zveřejňovaly své aktivity příp. různé inovativní záměry a koncepce v odborných časopisech a aby prezentovaly svoji činnost na různých výstavách a veletrzích – např. Strojírenský veletrh, For Industry, Techagro apod.

 • Podporovat členské společnosti při realizaci různých profesních akcí a celoživotního vzdělávání inženýrů a techniků.

 • V souladu s doporučením FEANI podporovat novou komunikační kampaň inženýrské komunity a tím pomoci k lepšímu porozumění pojmu inženýrství. Publikovat více článků o významných inženýrech, vědcích a jejich objevech a přínosech pro celou společnost.


7.  Domy techniky


Domy techniky jsou společnosti s ručením omezeným, které založil Svaz jako jediný společník. Domy techniky se se značnou mírou podílí na realizaci poslání ČSVTS a plnění jednotlivých bodů dlouhodobého programu Svazu, čím posilují postavení Svazu v regionech ČR. Dlouhodobý strategický plán domů techniky bude orientován zejména na plnění těchto cílů:


1.    Produktové cíle

 • rozšíření spektra vzdělávacích aktivit (seminářů, odborných školení, kurzů,

 • rekvalifikací, manažerského vzdělávání a konferencí) a jejich orientace na vysokou kvalitu a splnění požadavků zákazníků,

 • prohloubení spolupráce s významnými institucemi v regionu,

 • příprava projektů podpořených veřejnými prostředky.2.    Zákaznické cíle

 • průběžné vyhodnocování spokojenosti zákazníků po ukončení vzdělávacích akcí vyjádřené měřitelným parametrem, tj. koeficientem spokojenosti zákazníků.


3.    Cíle politiky kvality

 • získání certifikátu kvality dle normy ISO 9001:2009 za účelem posílení důvěry zákazníka v kvalitu poskytovaných vzdělávacích služeb,

 • pravidelné přezkoumávání politiky kvality vedením společnosti,

 • provádění každoročních interních a dohledových auditů, při ukončení platnosti certifikátu kvality zajištění nového certifikačního auditu.


4.    Dodavatelské cíle

 • opakovaná spolupráce s dodavateli vysokou odbornou způsobilostí.


5.    Zaměstnanecké cíle

 • udržování a zvyšování způsobilosti všech zaměstnanců  a jejich aktivní zapojení do procesu zajišťování jakosti poskytovaných produktů.


6.    Investiční cíle

 • zlepšování technického stavu učeben vč. jejich vybavení, pořízení nejmodernějšího HW a SW pro učebny výpočetní techniky.

.

8. Technika a mládež


Členské organizace se v posledních letech setkávají s nedostatečným zájmem mladé generace o aktivity a práci v členských organizacích ČSVTS. Svaz sdružuje převážně odborně vzdělané, vyzrálé a generačně starší osobnosti. Současná společenská atmosféra není příznivá pro aktivní spolkovou činnost a sdružování zájemců o hlubší znalosti v technických oborech. Získat hlubší technické informace v jakémkoliv oboru lze dnes na internetu, na vědeckotechnických konferencích, v odborných časopisech a podobně bez potřeby být členem vědeckotechnické společnosti.

Proto se v tomto okruhu stanovují následující hlavní cíle:

 • Vytvořit a prezentovat soubory objektivních informací pro žáky a studenty základních škol, učilišť, středních, vyšších odborných škol, gymnázií a vysokých škol technického a přírodovědného zaměření pro rozhodování o jejich dalším profesním vývoji a uplatnění.

 • Hledat formy a prostředky ze strany členských organizací pro vytváření týmů mladých odborníků k řešení a prezentaci vybraných aktuálních technických problémů. Členské organizace mají k mladým nejblíže.

 • Vytvořit nabídky, které mladé odborníky přitáhnou k práci v ČSVTS, např. formou stáží nebo příspěvkem na zahraniční stáže. Vhodná je i případná spolupráce s již existujícími nabídkami firem a VŠ.

 • Obnovit Cenu ČSVTS a to formou vyhlášení této ceny jako jedné z kategorií cen udělovaných „Projektem na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava“.

 • Využívat ve větší míře zkušenosti nevládních evropských a celosvětových mezinárodních organizací při omlazování členské základny.

 • Zařazovat do programů odborných akcí výchovu k dodržování etických zásad a využívat k tomu Etický kodex přijatý Svazem.