Zvolte jazyk

Podmínky pro přijímání nových členů ČSVTS v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění a v návaznosti na stanovy Svazu upravují "Zásady" přijímání nových členů do Svazu.

    Členy Svazu jsou nezávislé vědeckotechnicky zaměřené společnosti a organizace, které mají charakter nepolitických veřejně prospěšných občanských sdružení organizovaných podle zákona o sdružování občanů, mají vlastní členstvo, jsou samostatnými právními subjekty, vyvíjejí činnost na základě vlastních stanov a řídí se vlastními organizačními a jednacími řády.

    Členství ve Svazu vzniká schválením přihlášky valnou hromadou Svazu. Přihláška musí obsahovat datum rozhodnutí nejvyššího orgánu uchazeče o podání přihlášky a vyslovení jeho souhlasu se stanovami Svazu. Stanovy této organizace, registrované u příslušného orgánu, musí být připojeny k přihlášce.


V návaznosti na výše uvedená ustanovení stanov spolu s podáním přihlášky zájemce o členství prokáže že:

  1.  společnost vyvíjí vědeckotechnickou činnost v oboru, včetně její aplikace po dobu alespoň tří let,
  2. neexistuje společnost Svazu s obdobným zaměřením, 
  3. činnost společnosti je finančně zabezpečena, 
  4. společnost má alespoň 100 registrovaných individuálních členů, jejichž seznam na požádání předloží; výjimky z této zásady může schválit valná hromada při přijímání nového člena, 
  5. členská základna zájemce o členství nevznikla z individuálních členů stávajícího člena Svazu oddělením nebo rozdělením členské základny stávajícího člena Svazu na samostatné právnické osoby, 
  6. nový člen po dobu tří let po přijetí za člena Svazu nemá nárok na příspěvek na činnost. Tříletá lhůta počíná běžet kalendářním rokem následujícím po přijetí za člena Svazu. Platí pro členy přijaté ode dne konání 18. valné hromady ČSVTS.


 Valná hromada může na doporučení předsednictva rozhodnout, že přijetí se na určitou dobu odkládá.