Zvolte jazyk

Databáze oblastí odborných znalostí poskytovaných experty Svazu

Oblasti expertízy

 

Biotechnologická společnost, Česká potravinářská společnost

 • biotechnologie,  biosimilární léky
 • rostlinné biotechnologie
 • rostlinná genetika , GM-rostliny, bioremediace                                       
 • biochemie                                       
 • mikrobiologie                                       
 • kvalita a složení potravin (zejména tuky a oleje, mléko a mléčné výrobky, luštěniny, sladidla)
 • lidská výživa                                       
 • potravinářská mikrobiologie                                        

 Česká asociace pro geoinformace

 • geoinformatika, kartografie, GIS, územní plánování
 • Open Source software, OpenData
 • databázové a geoinformační technologie, katastr nemovitostí, INSPIRE, infrastruktura pro prostorové informace
 • geodézie a geodynamika
 • geomatika, geo-ontologie, Linked data
 • webové GIS aplikace, GI pro zemědělství, životní prostředí dopravu a krizové řešení
 • geografické informační systémy (především metody zpracování dat a modelování v rámci GIS)
 • prostorové analýzy dat (zejména prostorové analýzy trhu práce a prostorové analýzy kriminality)
 • vývoj a řízení geoinformačních systémů, dopravní dostupnost
 • kartografie, geovizualizace, kvalita dat, krajinná ekologie
 • metrologie, inženýrská geodezie, geometrická přesnost staveb, energetika, standardizace
 • geografie, geografické zabezpečení krizových oblastí
 • fotogrammetrie, DPZ, skenování
 • dálkový průzkum Země, GIS zpracování obrazových dat
 • národní infrastruktura prostorových informací, databázové systémy

Česká automobilová společnost

 • biomechanika, virtuální modely člověka pro bezpečnost dopravy a klinické aplikace
 • termodynamika, aerodynamika a konstrukce spalovacích motorů, přeplňování a turbodmychadla, simulace a optimalizace
 • vývoj spalovacích motorů, zkoušení motorů a motorových vozidel, provoz a diagnostika vozidel, experimentální metody a měření
 • elektromobilita, aktivní bezpečnost silničních vozidel, asistenční systémy, automatické brzdění, dynamika jízdy, simulace dynamiky vozidel
 • obnovitelné zdroje energie
 • výzkum a vývoj v automobilovém průmyslu, numerické simulace v oblasti pasivní bezpečnosti a kompozitních materiálů

Česká elektrotechnická společnost

 • olověné akumulátory, primární i sekundární elektrochemické zdroje elektrické energie
 • vysokofrekvenční a mikrovlnná elektrická měření, metrologie elektrických veličin, radiotechnika, měření v digitálních komunikacích
 • elektrotechnologie, obnovitelné zdroje elektrické energie, elektrochemické zdroje elektrické energie
 • elektrické pohony, výkonová elektronika, aktivní magnetická ložiska, elektromagnetická kompatibilita
 • fotovoltaické systémy, diagnostické metody součástí fotovoltaických systémů, alternativní zdroje elektrické energie
 • mikrovlnná technika
 • vysokofrekvenční a mikrovlnná technika, teorie elektromagnetického pole

Česká hutnická společnost

 • výroba, zpracování a odlévání oceli, fyzikální a numerické modelování metalurgických procesů, vibroakustická měření v metalurgii
 • hutní výroba kovů

Česká silniční společnost

 • systémy hospodaření s vozovkou (PMS) – implementace, správa, analýzy
 • diagnostika vozovek pozemních komunikací všech typů zaměřená na zjišťování technického stavu vozovek a jejích proměnných parametrů povrchových vlastností
 • posuzování povrchových vlastností vozovek multifunkčním systémem ARAN
 • diagnostika vozovek pozemních komunikací všech typů zaměřená na zjišťování technického stavu konstrukčních vrstev zejména nedestrukčními metodami
 • posuzování únosnosti vozovek – pomocí rázového zařízení
 • posuzování homogenity konstrukčních vrstev pomocí GPR
 • navrhování údržby a oprav vozovek
 • diagnostika letištních drah a ploch s výpočtem parametrů PCN a PCI
 • diagnostika průmyslových podlah
 • technologické postupy oprav, návrhy konstrukcí
 • aplikace družicových měření přesné geodetické polohy v silničních aplikacích
 • geodézie

Česká společnost chemická

 • zpracování radioaktivních odpadů, radioanalytické metody, jaderná spektroskopie, monitorování a speciace radionuklidů v životním prostředí
 • biologická aktivita přírodních látek in vitro, in vivo, (cytotoxicita, cytoprotektivita), primární buněčné kultury (hepatocyty, fibroblasty, keratinocyty)
 • organická chemie (chemie přírodních látek, syntéza steroidních heterocyklů a nehormonálně aktivních steroidů, syntéza supramolekulárních systémů obsahujících steroidy a terpeny, laboratorní metodika, vakuová technika, dělící metody, výpočetní metody sloužící pro předpověď pozorovatelných veličin)
 • chemie a technologie anorganických materiálů (syntéza anorganických oxidických sloučenin s vysokou termickou stabilitou, anorganické pigmenty a práškové materiály, využití metod termické analýzy ke studiu reakcí v tuhé fázi a termické stability anorganických sloučenin)

ČVTS AKI, Česká a Slovenská společnost pro fotoniku

 • laserová průmyslová automatizace a integrace, technologická průmyslová konzultace, vláknové, diodové, pevnolátkové a CO2 lasery jako SM tak MM multi kW, ultrafast průmyslové aplikace – ps, fs
 • prodej laserových systémů pro opracování nekovových materiálů, řízení projektů integrace laserových systémů do výrobních linek
 • lasery, optika, optomechanika, detekční systémy a vědecké přístroje (spektrografy, monochromátory, světelné zdroje, interferometry, elipsometry, profiloměry optické, mechanické, adaptivní optické systémy)
 • vláknové lasery a zesilovače, optická vlákna (podle klasifikace RVVI tyto obory spadají do oblastí: BH - Optika, masery a lasery; JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika)

Česká zemědělská společnost

 • zemědělství, ekologie, pozemkové úpravy
 • rostlinná výroba
 • pěstování a ochrana polních plodin
 • živočišní výroba, chov skotu
 • zemědělská technika (pro precizní zemědělství, pěstování a sklizeň chmele a pro energeticky méně náročné technologie rostlinné produkce)

Českomoravská společnost pro automatizaci

 • návrh projektů pro automatizaci, návrh projektů řídicích systémů, zavádění automatizovaných a robotických systémů
 • konstrukce přistávacích zařízení letounů, všeobecná konstrukce strojních mechanismů, pohybové osy mechanismů, průmyslové roboty, automatizační technika
 • vzdělávání, automatizace, mechatronika, inovace, výrobní stroje, popularizace vědy a techniky, příprava lidských zdrojů

Český národní komitét IMEKO

 • elektronické součástky: vlastnosti, technologie, diagnostika, speciální zařízení pro měření a diagnostiku elektronických součástek, vysokofrekvenční elektronická zařízení
 • měření elektrických i neelektrických veličin (zejména složek životního prostředí), metrologie, řízení kvality, aplikovaná statistika a navrhování experimentů
 • měřicí technika (senzorová technika - taktilní čidla a snímače pro automatizaci, robotizaci, medicínu a biomechaniku, speciální měření pro robotiku a biomechaniku)
 • elektrotechnika, elektronika (elektronické, mikroelektronické a mikroprocesorové systémy)
 • řídicí technika, automatizace, robotika, rozpoznávací systémy

Český spolek pro péči o životní prostředí

 • biologická rozmanitost, lesnictví a ochrana stromů, otázky biologické bezpečnosti (využívání geneticky modifikovaných organismů)
 • mezinárodní spolupráce - organizace a smlouvy v uvedených oblastech

Český svaz geodetů a kartografů

 • zeměměřictví (geodézie a kartografie)

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů

 • průmyslové právo – patentový zástupce
 • právo, průmyslová práva, duševní vlastnictví

Komora geodetů a kartografů

 • katastr nemovitostí, pozemkové úpravy
 • inženýrská geodézie, mapy velkých měřítek, GIS města/obce

Moravskoslezská hornická společnost

 • hlubinné dobývání ložisek uhelných, rudných, nerudných i uranových
 • hlubinné dobývání ložisek uhelných se zvláštním zaměřením na důlní měřictví, na vlivy dobývání na povrch a na horské tlaky.
 • hornictví

Společnost pro techniku prostředí

 • stavební světelná technika (denní osvětlení a oslunění budov)
 • stavební tepelná technika (izolační materiál, mikroklima budov)
 • stavební akustika (neprůzvučnost, kročejový hluk)
 • facility management
 • snižování energetické náročnosti budov, tepelná technika a energetika
 • projektování budov, vnitřní prostředí
 • vytápěcí zdroje, domovní kotelny, vytápění, tepelná technika, zdravotechnika
 • vytápění, větrání a klimatizace, mikroklima objektů

 

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

 • trhací práce při povrchovém dobývání nerostů a na pozemních stavbách