Zvolte jazyk

ETICKÝ KODEX

členů společností sdružených v ČSVTS

29.valná hromada ČSVTS, konaná dne 29.5.2003 svým usnesením schválila Etický kodex členů společností sdružených v ČSVTS s následnou ratifikací zástupci jednotlivých členských společností.
Tento etický kodex členů společnosti sdružených v CSVTS je doplňkovým dokumentem a nenahrazuje žádný jiný obdobný dokument, jehož dodržováním jsou tyto osoby vázány.


I. ETIKA JEDNÁNÍ

Člen společnosti:

 1. má si být vědom významu vědy a techniky pro lidstvo;
 2. má si být vědom své společenské odpovědnosti při výkonu své technické profese a při svých ostatních činnostech;
 3. své povolání a ostatní činností ve védě a technice má vykonávat v souladu s pravidly slušného chováni, která respektuji zejména profesní práva, důstojnost a právo na vlastni názor všech, s nimiž spolupracuje,
 4. považuje za věc nejvyšší osobni cti řídit se tímto etickým kodexem a dodržovat všechny závazky v něm obsažené.


II. ETIKA OSOBNOSTI

Člen společnosti:

 1. udržuje své schopnosti na nejvyšší možné úrovni, aby v souladu s tím, co se považuje za osvědčenou praxi v jeho profesi a s ohledem na zákony země. kde působí, mohl poskytovat co nejlepší plnění;
 2. svou profesionální bezúhonnosti a čestnosti zaručuje nestrannost provedené analýzy. úsudku a z toho vyplývajících závěrů;
 3. dodržuje dohody, na které dobrovolně přistoupil;
 4. nepřijme žádné peníze, věcné dary nebo příslib jakýchkoli výhod za činnosti a chováni, které by byly v rozporu se zájmy ČSVTS;
 5. projevuje svou oddanost vědě a technice tím. že se podílí na činnosti odborných sdružení, která přispívají k rozšiřováni vědeckotechnických poznatků a podporují odborné zájmy a trvalé zvyšovaní odborné úrovně svých členů;
 6. používá pouze tituly, které mu po právu přísluší.


III. PROFESNÍ ETIKA

Člen společnosti:

 1. přijímá pouze závazky odpovídající jeho schopnostem, v ostatních případech usiluje c spolupráci s příslušnými odborníky;
 2. vyžaduje jasné a přesné vymezeni požadovaných plněni;
 3. je odpovědný za organizováni a plnění převzatých závazků;
 4. při plněni převzatých závazků učiní všechny nezbytné kroky k odstranění překážek a k zajištění bezpečnosti osob a majetku;
 5. přijímá pouze platby a odměny odpovídající poskytnutému plnění a převzaté odpovědnosti.
 6. snaží se zajistit, aby platby poskytnuté jiným osobám odpovídaly poskytnutým službám a odpovědnosti, kterou tyto osoby převzaly;
 7. usiluje o dosaženi vysoké úrovně technického pokroku ve svém oboru;
 8. přispívá k vytváření zdravého a příjemného prostředí pro své spolupracovníky.


IV. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Člen společnosti:

 1. ctí práva všech členů a spolupracovníků ČSVTS a bere patřičně na vědomi jejich požadavky a přání za předpokladu, že jsou v souladu se zákony a etikou jeho profese;
 2. všemožně chrání přírodu a životni prostředí, bezpečnost a zdraví a projevuje úctu ke všemu živému; vykonává činnosti vedoucí ku prospěchu a blahobytu lidstva,
 3. v rámci svých možnosti poskytuje široké veřejnosti jasné a přesné informace tak. aby mohly být správně pochopeny odborné záležitosti a veřejný zájem;
 4. chová v nejvyšší úctě tradiční a kulturní hodnoty vlastní země i zemi, v nichž vykonává svoji činnost.