xpornplease.com pornjk.com porncuze.com

STANOVY

Českého svazu vědeckotechnických společností z.s.


Článek 1

Základní ustanovení

 1. Český svaz vědeckotechnických společností z.s. (dále jen Svaz) je samosprávným a dobrovolným svazkem členů Svazu.
 2. Svaz působí na území České republiky a jeho sídlem je Praha 1, Novotného lávka 5.
 3. Svaz je samostatnou právnickou osobou.
 4. Názvem Svazu je: Český svaz vědeckotechnických společností z.s.
 5. Svaz používá v anglickém jazyce překlad Czech Association of Scientific and Technical Societies.Článek 2

Účel Svazu

 Účelem Svazu je zastupování společných zájmů svých členů, podpora činnosti členů Svazu a vytváření podmínek pro zajištění profesních zájmů, kariérního rozvoje a celoživotního vzdělávání inženýrů a techniků.

Při jeho naplňování Svaz zejména:

 1. Zastupuje a hájí zájmy členů Svazu vůči vnějším subjektům v tuzemsku i v zahraničí.
 2. Pro zajištění potřeb členů Svazu zakládá obchodní společnosti a vstupuje do dalších obchodních společností, spolků a jiných subjektů.
 3. Vytváří podmínky pro koordinaci a konzultaci zájmů členů Svazu, včetně celoživotního vzdělávání v technických a dalších oborech.
 4. Organizuje dohodnutou odbornou činnost členů Svazu.
 5. Poskytuje členům Svazu dohodnuté služby (ekonomické, informační, organizační apod.).
 6. Podílí se na zajišťování výzkumu, vývoje a inovací.
 7. Zaměřuje svoji činnost převážně do oblasti přírodních, technických, ekonomických a společenských věd.
 8. Spravuje majetek Svazu v zájmu jeho členů.

 

 

Článek 3
Členství ve Svazu, práva a povinnosti člena

 1. Členy Svazu jsou nezávislé a samostatné spolky, jejichž účelem je podpora a rozvoj vědeckotechnických zájmů svých členů a členové Svazu vyvíjejí svoji vlastní činnost na základě svých vlastních stanov.
 1. Členství ve Svazu vzniká přijetím za člena valnou hromadou Svazu na základě přihlášky uchazeče. K přihlášce musí uchazeč přiložit své stanovy za účelem posouzení, zda jeho činnost a účel, ke kterému byl zřízen, je v souladu se stanovami Svazu.
 1. Práva člena Svazu:
 1. podílet se prostřednictvím jednoho svého zástupce s rovným hlasovacím právem na jednání valné hromady Svazu s tím, že každý člen má při hlasování na valné hromadě Svazu 1 hlas,
 2. využívat přednostně služeb poskytovaných obchodními a jinými organizacemi Svazu,
 3. využívat majetek a služby Svazu v souladu s těmito stanovami a rozhodnutími valné hromady Svazu,
 4. navrhovat kandidáty na veškeré funkce v orgánech Svazu,
 5. podávat připomínky, stížnosti a návrhy k činnosti Svazu,
 6. být informován o činnosti, plánech, záměrech a hospodaření Svazu a o změnách v jeho orgánech.
 1. Povinnosti člena Svazu:
 1. dodržovat stanovy, jednací, organizační a volební řád Svazu a plnit usnesení valné hromady Svazu,
 2. uhradit členský příspěvek na činnost Svazu ve výši a  termínu stanovených valnou hromadou Svazu,
 3. hájit zájmy Svazu a jeho členů a svou programovou činností přispívat k plnění poslání a šíření  dobrého jména  Svazu v České republice i v  zahraničí,
 4. bez zbytečného odkladu (nejpozději do 30 dnů ode dne potvrzení příslušným orgánem státní správy, že změna stanov byla vzata na vědomí) oznamovat Svazu provedené změny svých stanov a změny svého statutárního orgánu,
 5. informovat o své činnosti předsednictvo Svazu.
 1. Členství ve Svazu zaniká:
 1. vystoupením člena ze Svazu, a to k prvnímu dni následujícího měsíce po doručení oznámení člena o jeho vystoupení ze Svazu,
 2. vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady Svazu pro neplnění členských povinností člena nebo z důvodu porušování stanov Svazu, a to ke dni doručení oznámení o vyloučení vylučovanému členu,
 3. zánikem člena,
 4. zánikem Svazu,
 5. pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené Svazem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.


Článek 4

Orgány Svazu

 • Valná hromada je shromážděním členů Svazu  a je jeho nejvyšším orgánem.
 • Řádnou valnou hromadu svolává předseda Svazu nejméně dvakrát do roka s tím, že pozvánky musejí být rozeslány nejpozději 20 kalendářních dnů před datem konání valné hromady. Předseda Svazu svolá mimořádnou valnou hromadu z  podnětu alespoň třetiny členů Svazu nebo dozorčí rady Svazu. Nesvolá-li předseda Svazu mimořádnou valnou hromadu do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat mimořádnou valnou hromadu na náklady Svazu sám.
 • Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň 2/3 všech zástupců členů Svazu.

Při neschopnosti se usnášet svolá předsednictvo náhradní valnou hromadu s nezměněným programem tak, aby se konala nejdříve za 14 a nejpozději do 30 dnů od původního termínu. Tato valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech zástupců členů Svazu.

 • K platnosti usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných zástupců členů Svazu, pokud není uvedeno v těchto stanovách jinak.
 • Valná hromada volí na období 3 let předsednictvo a dozorčí radu Svazu a odvolává jejich členy. Členem předsednictva a dozorčí rady se může stát pouze zástupce člena Svazu.
  V případě, že člen Svazu zanikl, vystoupil ze Svazu nebo jeho zástupce ztratil členství v zastupované organizaci, přestává být tento zástupce členem předsednictva nebo dozorčí rady  Svazu.

Souvislý výkon funkcí v předsednictvu a dozorčí radě Svazu je omezen na dvě po sobě následující volební období.

 1. Předsednictvo Svazu tvoří předseda Svazu, dva místopředsedové, vědecký tajemník a dalších nejméně pět a nejvýše devět členů předsednictva. Schází se nejméně jedenkrát za dva měsíce. Předsednictvo Svazu odpovídá za svou činnost valné hromadě Svazu.
 1. Dozorčí radu Svazu tvoří předseda, místopředseda a dalších nejméně tři a nejvýše pět členů. Dozorčí rada Svazu se schází nejméně jedenkrát za dva měsíce. Dozorčí rada Svazu odpovídá za svou činnost valné hromadě Svazu.
 1. Oba předsedy volí valná hromada jmenovitě, ostatní funkce si volí předsednictvo Svazu a dozorčí rada Svazu  ze svých členů.
 1. Předsednictvo a dozorčí rada Svazu jsou schopny usnášení, je-li při jednání přítomna nadpoloviční většina jejich členů, usnesení je platné, hlasuje-li pro ně většina přítomných.
 1. Statutárním orgánem Svazu je předseda Svazu.

K právním úkonům, kterými bude Svaz nabývat nebo pozbývat nemovitý majetek, zatěžovat majetek Svazu věcnými břemeny nebo zástavním právem, nebo ručit za závazky jiných subjektů je třeba souhlasu předsedy Svazu a výkonného místopředsedy Svazu. Předseda Svazu i výkonný místopředseda Svazu jsou povinni vyžádat si souhlas valné hromady Svazu a následně jednat jménem Svazu v souladu s příslušným usnesením valné hromady Svazu. Tyto právní úkony pak zároveň musí být činěny společně předsedou Svazu a výkonným místopředsedou Svazu s tím, že v případě podepisování musí být připojeny podpisy předsedy Svazu i výkonného místopředsedy Svazu.

Ve vztahu k obchodním společnostem, kde Svaz je jediným společníkem, může předseda Svazu jednat pouze v souladu s příslušným usnesením valné hromady Svazu.
Předseda Svazu je do své funkce volen a zároveň ze své funkce odvoláván valnou hromadou Svazu. Funkční období předsedy Svazu je 3 leté.

 1. Výkonný místopředseda Svazu je jmenován předsedou Svazu na základě výsledku výběrového řízení. Svoji funkci vykonává v pracovním poměru. Při jmenování výkonného místopředsedy Svazu je předseda Svazu povinen jednat v souladu s usnesením valné hromady přijatým v této záležitosti.


Článek 5
Působnost orgánů Svazu

 1. Valná hromada Svazu zejména:
 1. schvaluje stanovy, organizační řád, jednací řád, volební řád, program a plány činnosti Svazu,
 2. projednává zprávy dozorčí rady a zprávy o činnosti předsednictva Svazu,
 3. schvaluje zásady hospodaření s majetkem Svazu a pravidla pro poskytování služeb Svazu,
 4. schvaluje rozpočet Svazu a výsledky jeho hospodaření,
 5. schvaluje návrhy předsednictva na přijetí členů Svazu a rozhoduje o návrzích předsednictva na vyloučení člena,
 6. rozhoduje o založení nebo zrušení obchodní společnosti Svazu, zájmových sdružení a jiných subjektů nebo o  účasti Svazu v nich,
 7. ve vztahu k obchodním společnostem, kde Svaz je jediným společníkem, valná hromada Svazu:

      - vyjadřuje se k hospodaření,

            - vyjadřuje se ke zvýšení nebo snížení základního jmění,

            - vyjadřuje se ke stanovám nebo společenským smlouvám a k jejich změnám,

            - další působnost se svěřuje předsednictvu Svazu,

 1. přijímá dohody o pověření Svazu zastupováním a hájením společných zájmů členů Svazu, 
 2. projednává koordinaci činnosti členů Svazu a schvaluje dohodnuté společné činnosti členů organizované Svazem,
 3. schvaluje výši členských příspěvků členů Svazu a termín jejich splatnosti,
 4. rozhoduje o nabývání a pozbývání nemovitého majetku a jeho zatěžování věcnými břemeny nebo zástavním právem,
 5. schvaluje způsob použití výnosů z majetku Svazu a výši podílů z výnosů společných činností organizovaných Svazem,
 6. ustanovuje stálé nebo dočasné pracovní komise,
 7. projednává a schvaluje návrhy na svazová vyznamenání předkládaná předsednictvem Svazu,
 8. při zániku Svazu stanovuje způsob majetkoprávního vypořádání a s tím spojenou likvidaci závazků a práv,
 9. přijímá usnesení ve věci jmenování výkonného místopředsedy a jeho odvolání z funkce.


 10. Předsednictvo Svazu:
 1. volí ze svých členů dva  místopředsedy a vědeckého tajemníka,
 2. ustanovuje své pomocné orgány a odborné  komise,
 3. zajišťuje činnost Svazu v období mezi zasedáními valné hromady v souladu se základními dokumenty a usneseními valné hromady,
 4. vyhlašuje a provádí výběrové řízení na funkci výkonného místopředsedy Svazu a na základě výsledku výběrového řízení předkládá návrh na jeho jmenování,  
 5. vykonává pro obchodní společnosti, kde Svaz je jediným společníkem, tuto působnost:
  - vyjadřuje se ke jmenování, odvolávání a odměňování jednatelů společností s r.o.,
  - vyjadřuje se k určování obsahu a změn společenských a manažerských smluv,
  - vyjadřuje se k úpravám zásad hospodaření s majetkem Svazu a systému jejich kontroly,
  - vyjadřuje se ke jmenování, odvolání a odměňování likvidátorů,     
 6. předkládá valné hromadě zprávy o činnosti,
 7. schvaluje organizační směrnice Svazu.
 1. Dozorčí rada Svazu zejména:
 2. volí ze svých členů místopředsedu,
 3. kontroluje:
  - plnění programu Svazu,

 - dodržování stanov, organizačního a jednacího řádu Svazu,

 - plnění usnesení valné hromady,

 - hospodaření s prostředky a majetkem Svazu,

 1. má právo vykonávat kontrolní činnost vůči domům techniky, obchodním společnostem a jiným subjektům zřizovaných Svazem,
 2. předkládá valné hromadě své zprávy.
 1. Výkonný místopředseda Svazu řídí odborný aparát Svazu a zejména:
 2. zabezpečuje plnění rozhodnutí valné hromady a předsednictva Svazu,
 3. zajišťuje zpracování plánů činnosti, rozpočtu a účetní uzávěrky Svazu,
 4. zajišťuje zpracování a realizaci návrhů organizačních norem a funkčních struktur odborného aparátu Svazu,
 5. zabezpečuje výkon práv Svazu jako společníka obchodních společností a jiných subjektů při řízení  a kontrole jejich činnosti,
 6. účastní se jednání valné hromady a předsednictva Svazu s hlasem poradním.

Článek 6
Hospodaření Svazu

 1. Svaz jako nástupnická organizace Československé vědeckotechnické společnosti hospodaří a nakládá s majetkem, který převzal na základě nástupnických práv a dále s majetkem, který nabyl svojí hospodářskou činností. Nárok na rozdělení likvidačního zůstatku mají pouze zakládající členové  Svazu za předpokladu existence jejich členství ve Svazu ke dni rozdělení likvidačního zůstatku.
 2. Hospodaření Svazu se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zásadami hospodaření s majetkem Svazu a rozpočtem, schválenými valnou hromadou Svazu.
 1. Činnost Svazu je financována:
 2. z výnosů z majetku, který přešel do vlastnictví Svazu jako nástupnické organizace Československé vědeckotechnické společnosti a z majetku pořízeného po tomto datu,
 3. z podílu na výnosu ze společných činností organizovaných Svazem,
 4. z odvodu ze zisku obchodních společností a jiných organizací Svazu,
 5. z příspěvků členů,
 6. z dotací, subvencí a darů od vnějších subjektů.
 1. Prostředky Svazu musí být vynakládány výhradně na uskutečňování účelu Svazu a v souladu se zásadami jeho hospodaření.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

 1. Na základě usnesení Mimořádného sjezdu Československé vědeckotechnické společnosti  konaného dne 5. května 1990, a Mimořádného Českého sjezdu Československé vědeckotechnické společnosti, konaného dne 24. března 1990, je Český svaz vědeckotechnických společností  nástupnickou organizací bývalé Československé vědeckotechnické společnosti na území České republiky.
 2. Zakládající člen je zapsaný v Zakládací listině Svazu.
 3. Zakládací listina Svazu je nedílnou přílohou těchto stanov.
 4. Změnu těchto stanov musí schválit valná hromada Svazu dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů Svazu.
 5. O dobrovolném zrušení Svazu a majetkovém vypořádání musí rozhodnout valná hromada Svazu jednomyslně hlasy všech členů Svazu. Podmínkou zániku je vypořádání všech práv a závazků, které Svaz převzal jako právní nástupce, a kterých nabyl za dobu svého trvání, ve smyslu právního řádu ČR. Majetek Svazu je nedělitelný po dobu trvání Svazu.
 6. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou.  

Projednáno a schváleno 51. valnou hromadou Svazu konanou dne 29. 5. 2014.

Příloha ke stanovám České svazu vědeckotechnických společností z.s.ZAKLÁDACÍ LISTINA
Českého svazu vědeckotechnických společností z.s.
 1.  1. Silniční společnost
   2. Česká stavební společnost
   3. Společnost pro územní plánování, urbanismus a životní prostředí
   4. Společnost pro bezpečnost a hygienu práce
   5. Česká společnost průmyslové chemie
   6. Českomoravská společnost textilní, oděvní a kožedělná
   7. Česká zemědělská společnost
   8. Česká nukleární společnost
   9. Slévárenská společnost
   10. Česká energetická společnost
   11. Československá společnost pro životní prostředí
   12. Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
   13. Česká společnost pro zdravotnickou techniku
   14. Společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku
   15. Hornická společnost
   16. Česká společnost pro jakost
   17. Společnost průmyslu papíru a celulózy
   18. Česká svářečská společnost
   19. Česká potravinářská společnost
   20. Česká společnost obchodu
   21. Česká společnost tisku
   22. Česká informační společnost
   23. Klub žen ČS VTS
   24. Společnost pro techniku prostředí
   25. Česká společnost pro manipulaci s materiálem - logistiku
   26. Česká marketingová společnost
   27. Česká hutnická společnost
   28. Silikátová společnost
   29. Česká metrologická společnost
   30. Česká společnost pro ocelové konstrukce
   31. Český svaz geodetů a kartografů
   32. Československá společnost pro technickou normalizaci
   33. Česká strojnická společnost
   34. Česká vědeckotechnická společnost spojů
   35. Český spolek pro trhací techniku a pyrotechniku
   36. Jihočeská vědeckotechnická společnost
   37. Česká dřevařská společnost
   38. Společnost pro vzdělávání a mládež ČS VTS
   39. Pražská vědeckotechnická společnost
   40. Česká společnost pro místní hospodářství, výrobní a bytové družstevnictví
   41. Českomoravská společnost pro automatizaci
   42. Česká společnost dopravy
   43. Český svaz vynálezců a zlepšovatelů
   44. Vědeckotechnická společnost ŠKODA
   45. Česká elektrotechnická společnost
   46. Česká lesnická společnost
   47. Česká plynárenská společnost
   48. Biotechnologická společnost
   49. Společnost pro rozvoj činnosti Domů techniky
   50. Československá sklářská společnost
   51. Vědeckotechnická společnost TECHNOPLAST
   52. Vědeckotechnická společnost SPOLANA Neratovice
   53. Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci a informační technologie
   54. Odborná společnost letecká
   55. Svaz audiovizuálních techniků a manažerů
   56. Slezskomoravský svaz vědeckotechnických společností a poboček
   57. Moravský svaz vědeckotechnických společností
   58. Český komitét pro vědecké řízení
   59. Sdružení vodohospodářů České republiky
   60. Česká a moravskoslezská konfederace závodové dopravy
   61. Svaz patentových inženýrů
   62. Vědeckotechnická společnost ŽĎAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

 1. I. Kolektivní  orgány Svazu:
 1. Valná hromada Svazu je shromážděním členů Svazu  a je jeho nejvyšším orgánem.
 2. Předsednictvo Svazu tvoří předseda Svazu, dva místopředsedové, vědecký tajemník a dalších nejméně pět a nejvýše devět členů předsednictva. Vědecký tajemník iniciuje a odborně zabezpečuje vědeckotechnický program Svazu a odpovídá za jeho plnění.
 3. Dozorčí rada Svazu, kterou tvoří její předseda, místopředseda a dalších nejméně tři a nejvýše pět členů.
  Působnost kolektivních orgánů Svazu je vymezena  stanovami Svazu.
 1. II. Individuální orgány:
 1. Předseda Svazu je statutárním orgánem Svazu. Zastupuje Svaz vůči vnějším subjektům v tuzemsku i v zahraničí. Řídí se při tom stanovami, programovým prohlášením, organizačním a jednacím řádem a usneseními valné hromady. Předsedu Svazu zastupují místopředsedové podle určení předsedy nebo podle pověření předsednictva.
 1. Výkonný místopředseda Svazu řídí odborný aparát Svazu, svoji funkci vykonává v pracovním poměru.

Působnost individuálních orgánů Svazu je vymezena  stanovami Svazu.

III. Pomocné orgány orgánů Svazu:

 1. Valná hromada Svazu ustanovuje a ruší podle potřeby své stálé nebo dočasné pracovní komise, předsednictvo Svazu ustanovuje a ruší podle potřeby své pomocné orgány a odborné  komise.
 2. Výkonný místopředseda Svazu zřizuje z řad zaměstnanců odborného aparátu Svazu v souladu s příslušnými právními předpisy a Organizačním řádem odborného aparátu Svazu inventarizační komisi, škodní komisi, likvidační komisi, skartační komisi a další komise podle potřeby a schvaluje jednací řády těchto komisí.
 1. IV. Odborný aparát Svazu:
 1. Činnost odborného aparátu Svazu, který je složený z profesních zaměstnanců, je upravena Organizačním řádem odborného aparátu Svazu. Odborný aparát Svazu tvoří odborné útvary, jejichž úkolem je podle stanov vytvářet po odborné stránce podmínky pro účinnou práci volených orgánů Svazu, pro realizaci jimi přijatých závěrů,  usnesení a dohod a poskytovat dohodnuté služby pro  členy Svazu.
 2. Organizační řád odborného aparátu Svazu, jeho změny a doplňky schvaluje předsednictvo Svazu. Návrhy těchto dokumentů předkládá výkonný místopředseda Svazu. Nedílnou součástí tohoto Organizačního řádu odborného aparátu Svazu je organizační schéma odborného aparátu Svazu. Pro každou pracovní funkci uvedenou v organizačním schématu schvaluje výkonný místopředseda popis pracovní funkce. Popis pracovní funkce výkonného místopředsedy schvaluje předseda Svazu.
 1. V. Dokumentace o zřízení a činnosti Svazu, jeho orgánů:
 1. Základní dokumenty o ustavení Svazu a jeho členech, jakož i statutární akty (stanovy, jednací řád, volební řád a organizační řád) jsou uloženy v kanceláři předsedy Svazu, nebo jeho archivu.
 2. Dokumentace o jednáních (zápisy, rozhodnutích a pracovních dokumentech valné hromady, předsednictva a dozorčí rady) a mezinárodních stycích jsou uloženy v kanceláři předsedy Svazu nebo jeho archivu.
 3. Dokumentace o majetku Svazu, hospodaření Svazu a účetnictví, včetně uzavřených smluv, je uložena v provozním oddělení, ve finančním oddělení a účtárně nebo jejich archivech.
 4. Dokumentaci o obchodních společnostech a ostatních subjektech, kde je Svaz společníkem nebo členem, vede referent pro činnost domů techniky.
 1. VI. Vztahy Svazu a domů techniky, případně jiných  subjektů:
 1. Svaz může být na základě rozhodnutí valné hromady společníkem obchodních společností a jiných subjektů.
 2. Působnost orgánů Svazu jako společníka a uvedených subjektů je vymezena stanovami Svazu.
 3. K vykonávání svých práv vydává Svaz v souladu s platným právním řádem vnitřní organizační směrnice k nakládání s majetkem Svazu. Tyto předpisy jsou závazné pro uživatele majetku i pro odborný aparát Svazu, který dbá na dodržování smluv uzavřených podle těchto dokumentů  a právních předpisů.

VII. Podávání a vyřizování podnětů a stížností

 1. Členové Svazu uplatňují svá práva zpravidla na valné hromadě nebo písemným podáním dozorčí radě, předsednictvu  nebo výkonnému místopředsedovi Svazu.
 2. Odpovědnost za vyřízení připomínek vznesených na valné hromadě zpravidla určuje přímo valná hromada. V ostatních případech dozorčí rada nebo předsednictvo.
 3. U opakovaných podání rozhodne o konečném vyřízení valná hromada.

VIII. Závěrečná ustanovení


Tento organizační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou.


Projednáno a schváleno valnou hromadou Svazu dne 19. 11. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEDNACÍ ŘÁD
 

 1. I. Působnost jednacího řádu


Jednací řád platí pro:

 1. valnou hromadu Svazu
 2. předsednictvo Svazu
 3. dozorčí radu Svazu

 1. II. Příprava jednání orgánů Svazu
 1. Valnou hromadu svolává v souladu se stanovami jménem předsednictva Svazu předseda nebo jím pověřený místopředseda.  Program jednání valné hromady Svazu předkládá předsednictvo. Vychází při tom ze stanov, z usnesení valných hromad a z iniciativních návrhů členů Svazu k řešení aktuálních a perspektivních úkolů.
 2. Schůze předsednictva Svazu svolává předseda nebo jím pověřený místopředseda. Program jednání předkládá předseda nebo zastupující místopředseda. Vychází při tom z usnesení valných hromad, minulého zasedání předsednictva a z potřeby řešení aktuálních úkolů.
 3. Schůze dozorčí rady Svazu v souladu se stanovami a usneseními valných hromad svolává předseda nebo zastupující místopředseda dozorčí rady.

III. Předlohy k jednání orgánů Svazu a způsoby jejich projednávání

 1. Valná hromada i předsednictvo a dozorčí rada jednají zpravidla na základě stručných a věcných písemných předloh. Mohou projednat jednotlivé body i na základě ústní informace. K důležitým otázkám předkládaným valné hromadě je možno uspořádat na základě rozhodnutí předsednictva nebo dozorčí rady písemnou diskuzi, vyžádat připomínky nebo svolat seminář pro členy Svazu.
 2. Hlavní pozornost se věnuje obsahové a věcné stránce projednávaných otázek, účelnosti návrhů a usnesení, jakož i formám jejich realizace, přesnosti a čistotě jazykového vyjádřeni.
 3. Za předlohy předkládané orgánům Svazu zodpovídá předkladatel, kterým je člen orgánů Svazu nebo člen Svazu. U předloh, týkajících se hospodařeni, organizačních, personálních a majetkových otázek a obchodních společností a jiných subjektů Svazu, může být předkladatelem výkonný místopředseda Svazu. Součástí návrhu předkládaného valné hromadě je návrh na usnesení. Předsednictvo a dozorčí rada mohou výjimečně předlohy schválit formou "per rollam".
 1. Rozesílání pozvánek a předloh pro orgány Svazu:

Pozvánky a písemné předlohy k bodům jednání rozesílá odborný aparát Svazu za odpovědnosti výkonného místopředsedy. Předlohy pro valnou hromadu se rozesílají 20 dnů před zasedáním, pro předsednictvo a dozorčí radu 10 dnů před zasedáním. Předlohy zařazené do bodu "Různé" se předkládají stejným způsobem nejpozději před zahájením zasedání orgánu.


 1. IV. Jednání orgánů
 1. Valné hromady se zúčastní pouze jediný zástupce člena Svazu. Nemůže-li se zástupce valné hromady zúčastnit, může člen Svazu písemně pověřit jiného zástupce s hlasovacím právem. Hlas poradní na valné hromadě má výkonný místopředseda a jednatelé obchodních společností Svazu, kteří mají právo vystoupit v diskuzi. Dále se zúčastňují přizvaní hosté, kterým může být povoleno vystoupit v diskuzi.
 2. Valná hromada volí zpravidla tříčlennou mandátovou a návrhovou komisi. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu přítomných členů a zjišťuje, zda je valná hromada usnášení schopná. Návrhová komise v průběhu jednání připravuje návrh usnesení k jednotlivým bodům programu, který předkládá v závěru jednání ke schválení.
 3. Jednání valné hromady řídí předseda Svazu nebo pověřený místopředseda.
 4. Valné hromadě předsedá pracovní předsednictvo, které tvoří zpravidla předseda Svazu, místopředsedové Svazu, předseda dozorčí rady Svazu a výkonný místopředseda Svazu.
 5. K jednotlivým bodům programu lze vystoupit jednou v délce do 7 minut a vznést stručnou připomínku v délce do 2 minut. Prodloužení vystoupení, druhé, případně další vystoupení povoluje pracovní předsednictvo valné hromady. O ukončení diskuze rozhoduje nadpoloviční většina zástupců.
 6. Pracovní předsednictvo uzavírá diskuzi k projednávané problematice a vyslovuje doporučení pro usnesení.
 7. Jednání předsednictva a dozorčí rady řídí jejich předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný pověřený člen.
 8. O schválení usnesení rozhoduje prostá většina hlasů přítomných členů při hlasování.
 9. K jednání předsednictva a dozorčí rady je možno přizvat další zástupce člena Svazu nebo zpracovatele předloh podle rozhodnutí orgánu.
 1. V. Dokumentace z jednání orgánů
 1. Výsledným dokumentem je usnesení přijaté valnou hromadou, které obdrží všechny členské spolky.
 2. O průběhu valné hromady pořizuje sekretariát Svazu zápis, který obsahuje číselné údaje o účasti, zvolené pracovní komise a projednaný program. Průběh diskuze je zaznamenán v elektronické formě, záznam diskuze je připojen k zápisu. Samostatnou přílohu tvoří listiny přítomných.
 3. Ze zasedání předsednictva a dozorčí rady Svazu se pořizuje zápis, který obsahuje seznam účastníků jednání, projednaný program a přijaté závěry.
  Správnost vyhotovení usnesení a zápisu z valné hromady ověřují členové návrhové komise, zápisy z předsednictva a dozorčí rady předseda nebo pověřený člen.

 1. VI. Kontrola usnesení orgánů Svazu
 1. Předsednictvo podává valné hromadě zprávu o plnění usnesení, která byla přijata na předchozích jednáních  valné hromady.
 2. Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti a o kontrole usnesení valné hromady.


VII. Závěrečná ustanovení


Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou.


Projednáno a schváleno valnou hromadou Svazu dne 27. 11. 2014.

VOLEBNÍ ŘÁD 

 1. I. Navrhování kandidátů do orgánů Svazu
 1. Kandidáti jsou navrhováni do předsednictva nebo do dozorčí rady. Každý člen Svazu má právo navrhnout pouze jednoho kandidáta do předsednictva nebo do dozorčí  rady. Návrhy na kandidáty podává člen Svazu na předepsaném formuláři před valnou hromadou kanceláři předsedy Svazu v termínech stanovených předsednictvem. Formulář obsahuje základní údaje o osobě kandidáta a podpis statutárního orgánu člena Svazu, který kandidáta navrhuje.
 2. Kandidát musí vyslovit s kandidaturou písemný souhlas. Bez tohoto souhlasu nemůže být kandidát volen do příslušného orgánu.
 3. Na základě písemně předložených návrhů dosavadní předsednictvo připraví seznam kandidátů jako součást materiálů k valné hromadě.
 1. II. Počet členů orgánu a volební období
 1. V souladu se stanovami volí valná hromada na období 3 let 9 - 13 členné předsednictvo, 5 - 7 člennou dozorčí radu a jejich předsedy.
 2. Nemůže-li některý člen předsednictva nebo dozorčí rady z jakýchkoliv důvodů funkci nadále vykonávat, nebo vznikne-li závažný důvod pro ukončení jeho funkce, oznámí to člen Svazu, který ho zmocnil k zastupování ve valné hromadě předsednictvu nebo dozorčí radě. Členem tohoto orgánu zůstává do rozhodnutí nejbližší valné hromady.
 3. Při odstoupení člena předsednictva nebo dozorčí rady nebo při jeho odvolání valnou hromadou Svazu, bude doplněn příslušný orgán (předsednictvo nebo dozorčí rada) o  kandidáta v pořadí podle počtu získaných hlasů při posledních volbách.

III. Volební komise


K přípravě a provedení voleb do předsednictva a dozorčí rady volí valná hromada 5 člennou volební komisi, která si ze svého středu volí předsedu.  

 1. IV. Sestavení kandidátek
 1. Z návrhů kandidátů, předložených členy Svazu, sestaví volební komise kandidátku pro volbu do předsednictva a kandidátku pro volbu do dozorčí rady. Kandidátku vydá nejpozději jednu hodinu před zahájením voleb.
 2. Kandidátka obsahuje jména kandidátů seřazených abecedně podle příjmení s uvedením čísla člena Svazu, jeho názvu a údaj, zda jde o opakované členství v témže orgánu.
 1. V. Způsob volby
 1. Volby se konají tajným hlasováním.
 2. Každý zástupce člena Svazu má jeden hlas.
 3. Při volbě se na každé kandidátce označuje nejvíce tolik kandidátů, kolik je stanoveno pro volbu do příslušného orgánu. Označení se provádí zakroužkováním pořadového čísla před jménem.
 4. Při větším počtu označených kandidátů je hlasovací lístek neplatný.
 5. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů.
 6. V případě stejného počtu hlasů u několika kandidátů, který by znamenal překročení stanoveného počtu členů voleného orgánu, se mezi nimi rozhodne aklamací.
 7. Po zvolení obou orgánů připraví volební komise ze zvolených členů kandidátky na volbu předsedy předsednictva a předsedy dozorčí rady. Volba probíhá stejným způsobem jako při volbě orgánů.  
 1. VI. Závěrečná ustanovení


Tento volební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou.


Projednáno a schváleno valnou hromadou Svazu dne 19. 11. 2015.