Světový den metrologie 2017

Tématem letošního Světového dne metrologie je měření v dopravě. Volba tématu vychází z toho, že metrologické zabezpečení je nutnou podmínkou bezpečného, efektivního a k prostředí šetrného provozování nejrůznějších dopravních systémů pro přepravu osob, zboží, surovin. Je zřejmé, že doprava je neodmyslitelnou součástí každodenního života nás všech a měření zde hraje stejně důležitou roli, jako v ostatních oborech.

Světový den metrologie se pořádá především proto, aby se posílilo povědomí široké veřejnosti o důležitosti metrologie pro ekonomiku a kvalitu života. Jde ale také o ocenění práce všech, kteří jsou v metrologii angažováni, práce, která navenek není příliš známa, ale je v základech každé racionální činnosti. 

Metrologie v dopravě se týká legální metrologie, která se zabývá měřením rychlosti pohybu na komunikacích, tachografy, analyzátory alkoholu v dechu, vážením; k dopravě se váže i měření spotřeby paliv a elektrické energie atd. Také ve výrobě a zkoušení dopravních prostředků nebo ve výstavbě a provozu komunikací je měření velmi důležité. Příkladem může být i potřeba přesného a rychlého vážení kontejnerů pro bezpečné zatížení kontejnerových lodí, charakterizace povrchů s nízkým třením a aerodynamických tvarů pro minimalizaci spotřeby paliva v letecké dopravě, měření vlastností podloží při stavbě komunikací nebo měření mostních konstrukcí. Pokračovat by bylo možné velmi dlouho.

 

Moderní měřicí technika se představila v Plzni

V kongresovém centru Primavera v Plzni proběhl ve dnech 7. a 8. 3. 2017 již 26. ročník mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti.

Na konferenci se prezentovalo celkem 32 firem. V roli posluchačů se konference a výstavy zúčastnilo 114 odborníků a, připočteme-li vystavovatele, přesahuje celkový počet zúčastněných 200. Převahu měli opět pracovníci ze strojírenství, ale významný podíl tvořili také pracovníci z automobilového průmyslu a zastoupení měla i elektrotechnika. Z hlediska profesního byli nejvíce zastoupeni metrologové a techničtí kontroloři, za nimi následovali zkušební technici a pracovníci útvarů systému managementu.  

18. fórum metrologů, 2016

Česká metrologická společnost, z. s. uspořádala ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví již osmnácté fórum metrologů. Konference se uskutečnila 15. listopadu 2016 v Praze.

Konferenci zahájil předseda ČMS Ing. Hanák. Zdůraznil zaměření programu na aktuální změny v metrologické legislativě a v technických normách, které se metrologie dotýkají, dále pak na aplikovanou průmyslovou metrologii.

Ředitel odboru metrologie ÚNMZ Ing. Veselák věnoval svůj příspěvek tématu Změny právních předpisů v roce 2016.

Vzdělávání a prokazování odborné způsobilosti v metrologii

Česká metrologická společnost, z.s. pořádá pro členy ČMS zájemce o metrologii řadu odborných akcí a nyní také ve spolupráci se Slovenskou metrologickou společností (SMS).

Odborné akce, které jsou nabízeny na webových stránkách ČMS napomáhají zlepšovat a rozšiřovat odborné znalosti v oblasti metrologie a stávajícím i novým metrologům a technikům, výrazným způsobem zefektivnit jejich odborné činnosti a v neposlední řadě také prokázat odbornou způsobilost v oblasti metrologie a vykonávat správně metrologické činnosti.

Pro výkon odborných činností v oblasti metrologie je zpravidla požadováno prokázání odborné způsobilosti personálu, a tuto způsobilost je možno prokázat nejenom potvrzením o účasti, které účastník obdrží na závěr příslušného kurzu nebo semináře, ale je možné také získat u ČMS certifikát způsobilosti na danou funkci nebo činnost – více viz zde.

Na webových stránkách vás pravidelně informujeme oodborných akcích, které  připravujeme v daném roce, a to v záložce "Kalendář akcí" a "ČMS připravuje". Na závěr každého kurzu nebo semináře obdrží posluchači potvrzení o účasti, kterým mohou dokladovat zvšení / aktualizaci odborné způsobilosti, která je požadována při uplatňování systémů managementu kvality. 

Nové předpisy v oblasti posuzování shody měřidel

Nové předpisy v oblasti posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh:

 

a) Dne 31. 3. 2016 byly v částce 36 Sbírky zákonů zveřejněny

    zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a

    zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Tyto zákony nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jejich vyhlášení s výjimkou ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb., které nabývá  účinnosti dnem 12. června 2018.  

 

b) Dne  18. dubna 2016 bylo v částce 46 Sbírky zákonů zveřejněno

    nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh. Nařízení vlády nabývá účinnosti dne 20. dubna 2016.  Tímto nařízením se také ruší nařízení vlády č. 464/2005 Sb. a nařízení vlády č. 246/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb.

 

c) Dne 18. dubna 2016 bylo v částce 47 Sbírky zákonů zveřejněno

    nařízení vlády č. 121/2016 Sb., o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh. Nařízení vlády nabývá účinnosti dne 20. dubna 2016. Tímto nařízením se ruší nařízení vlády č. 326/2002 Sb. 

 

Kalibrační postupy

S cílem napomoci pracovníkům vykonávajícím kalibrace měřidel nabízí Česká metrologická společnost, z.s. „vzorové“ kalibrační postupy (KP) V současné době to představuje soubor více než 100 postupů.

Jedná se např. o kalibrační postupy pro měřidla následujících veličin - délka a navazující veličiny, rovinný úhel, hmotnost, tvrdost, moment síly, tlak, zkušební zařízení, teplota, elektrické veličiny, frekvence, chemické veličiny,…atd.

Seznam vzorových kalibračních postupů k prodeji a volně ke sstažení je uveden  je k uveden v záložce KALIBRAČNÍ POSTUPY A PUBLIKACE/ KP K PRODEJI a v záložce KALIBRAČNÍ POSTUPY A PUBLIKACE/ KP KE STAŽENÍ

V přehledech  jsou zahrnuty i nové kalibrační postupy zpracované v roce 2015.

Korespondenční kurzy metrologie - K 90

Česká metrologická společnost, z.s. pořádá Korespondenční kurzy metrologie K-90

Korespondenční forma kurzu umožňuje účastníkům zvyšovat svoji kvalifikaci nezávisle na pracovním zařazení a vytížení.
Účastník má možnost zvolit si vlastní postup, způsob i tempo studia. Při tom se předpokládá, že vedle studia zaslaných
materiálů bude studována i doporučená literatura.
Kurz je od 1. 4. 2014 aktualizován a rozšířen při zachování ceny kurzu.

Více informací zde.

Aktuální změny „metrologické“ legislativy

-  Zákon č. 85/2015 Sb., kterým se mění zákon o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 
-  Novela vyhlášky č. 345/2002 Sb. – vyhláška č. 120/2015 Sb.
-  Novela vyhlášky č. 262/2000 Sb. – vyhláška č. 125/2015 Sb.

Více informací na  http://www.unmz.cz/urad/pravni-predpisy-v-oblasti-metrologie

Časopis Metrologie - od 1. čísla 2015 vychází časopis jako celobarevný

   Časopis Metrologie je  zdrojem informací o národním metrologickém systému,
  o technické normalizaci a zkušebnictví.Nabídkový list zde.
  Více informací na http://www.unmz.cz/urad/casopis-metrologie   a také Metrologie.

  Od 1.čísla 2015 vychází časopis jako celobarevný při nezměněné ceně.

Přihlásit se k odběru Česká metrologická společnost, z.s. RSS