Český svaz vědeckotechnických společností

ČSVTS

Novotného lávkazpravodaj
 

prehled
 

feani


Kalendář

poslední měsíc únor 2018 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28

Výstavy na Novotného lávce

Žádné události k zobrazení

Počet návštěvníků

396125

 

 

Podmínky pronájmu

 

Prostory jsou pronajímány na základě písemné objednávky. Objednávky v písemné nebo elektronické formě přijímá pověřený pracovník provozního oddělení Správního aparátu Svazu.

 

Objednávka musí obsahovat tyto údaje:

 • název objednatele, případně jméno fyzické osoby, adresu, IČO, DIČ – fakturační údaje
 • jméno odpovědného pracovníka pověřeného zajištěním akce včetně telefonního spojení
 • datum a čas konání akce, požadovaný sál (učebna), technické vybavení
 • přesný název akce, který bude uveden v informačním systému umístěném v hale
 • další požadavky na zajištění akce (např. občerstvení, instalace informačních panelů apod.).

        Doba pronájmu:

 • provozní doba sálů je v pracovní dny od 8 hod. do 20 hod., o sobotách a nedělích od 9 hod. do 18 hod.
 • v pracovních dnech v době mezi 8 a 14 hodinou je minimální délka pronájmu 4 hodiny, mimo tuto dobu se zkracuje na 2 hodiny
 • mimo pracovní dny je minimální délka pronájmu 5 hodin.

 

Postup pronájmu

 1. Před zahájením akce vystaví pověřený pracovník Správního aparátu Svazu úvěrový záznam, který obsahuje veškeré údaje uvedenéobjednávce a předá jej do recepce. Při zpracování úvěrového záznamu přezkoumá požadavek objednatele z hlediska jeho reálnosti, srozumitelnosti a úplnosti. Přezkoumáním je zajištěno, že požadavky na pronájem sálů a techniky jsou dostatečně specifikovány, srozumitelné a realizovatelné.

 2. Tento úvěrový záznam odpovědný zástupce objednavatele zkontroluje a potvrdí svým podpisemrecepci budovy ČSVTS.

 3. Poté pracovník recepce vydá klíče od sálu (učebny) a to zpravidla 15 minut před hodinou uvedenou na úvěrovém záznamu. Po ukončení pronájmu objednavatel předá pronajaté prostory, techniku a klíč pracovnírecepce, který je překontroluje a na úvěrovém záznamu převzetí potvrdí svýmpodpisem. V případě překročení doby pronájmu je pracovník recepce oprávněn k opravě úvěrového záznamu. Překročit dobu pronájmu uvedenou v objednávce lze pouze po dohodě s pracovníky technické obsluhy. Při předem neprojednaném překročení doby pronájmu bude účtována doba skutečného pronájmu a přirážka ve výši 500,- Kč.

 

Povinnosti objednavatele

 

 

Objednavatel je povinen:

 • manipulovat s nábytkem pouze se souhlasem pracovníků technické obsluhy sálů
 • vylepovat informace a směrovky pouze na místa k tomu určená
 • dodržovat veškeré požární a bezpečnostní předpisy
 • občerstvení podávat jen v době přestávek a k jeho výdeji mít zajištěn obsluhující personál, který po jeho ukončení zajistí uvedení prostoru do původního stavu.Objednatelé, kteří nemají své sídlo v objektu Novotného lávka 5, si mohou zajišťovat občerstvení pouze u subjektů, které mají poskytování hostinských služeb v předmětu své činnosti a mají pro tyto účely pronajaty od Svazu příslušné nebytové prostory.
 • při ukončení akce uvést pronajaté prostory do původního stavu (s výjimkou běžného úklidu)

 

Po dobu pronájmu zodpovídá objednavatel za veškerý movitý majetek umístěný v sále (učebně) a za veškeré škody způsobené na tomto majetku jeho nepřiměřeným užíváním.

 

Ceny pronájmu sálů a techniky

 

Ceny za pronájem sálů, učeben a techniky jsou uvedeny v ceníku. Ceník je k dispozici v recepci, provozním oddělení Správního aparátu Svazu a na internetových stránkách Svazu. Členským organizacím je poskytována sleva nájemného ve výši 50 %.

Platbu za pronájem je možné uhradit převodem na základě vystavené faktury, nebo v hotovosti v pokladně Svazu.

 

Změny objednávek

 

Změna objednané místnosti je možná po předchozí dohodě s pověřeným pracovníkem provozního oddělení Správního aparátu Svazu. V případě výměny malého sálu za větší je účtována částka dle skutečnosti, v opačném případě dle původní objednávky.  

 

Zrušení objednávek

 

Při zrušení objednávky sálů č. 217, 319, 417 a 318 v době kratší než 90 dní před konáním akce je objednatel povinen uhradit poplatek ve výši 50 % z ceny nájemného a v době kratší než 30 dní činí tento poplatek 100 % z ceny nájemného. U ostatních učeben a sálů hradí objednatel poplatek při zrušení objednávky v době kratší než 21 dní před konáním akce ve výši 50 % z ceny nájemného a v době kratší než 7dní činí tento poplatek 100 % z ceny nájemného.

Členským organizacím ČSVTS se promíjí úhrada jednoho poplatku při zrušení objednávky sálů č. 217, 319, 417 nebo 318 a jednoho poplatku při zrušení objednávky ostatních sálů v kalendářním roce.

 

Pronájem místnostní 401 a 501

 

Místnosti 401 a 501 se pronajímají pouze členským organizacím. Prvních 120 hodin pronájmu těchto sálů v rámci jednoho kalendářního roku jedné společnosti je poskytováno bezúplatně. Každá další hodina pronájmu bude účtována. V takovém případě je cena pronájmu sálů 401 a 501 shodná s cenou pronájmu sálu 220 podle platného ceníku. O vyčerpání limitu 120 hodin pro bezúplatný pronájem bude členská organizace neprodleně informována. Uvedené sály lze využívat výhradně pro schůzovou činnost a k obdobným potřebám funkcionářů a pracovníků členských organizací. Sály nelze využívat k pořádání akcí za úplatu ani k dalším komerčním účelům. V případě zjištění, že sály byly použity ke komerčním účelům, bude členské organizaci vyúčtováno nájemné v plné výši (bez slevy 50 %) a tyto sály jim nebudou dále pronajímány.

 

 


Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

saly

 


Kamera on-line

webkamera Karlův most


kytlice

ubytovani

klub