Dlouhodobý program

Českého svazu vědeckotechnických společností z. s.

na léta 2016 – 2020

 

1.  Trvalý profesní rozvoj inženýrů a techniků v České republice

Jednou z významných činností Svazu je péče o trvalý profesní rozvoj individuálních členů a odborné veřejnosti v ČR. Svaz a jeho členské spolky se dlouhodobě starají o rozšiřování nových odborných informací a o sdružování odborníků a zájemců všech věkových kategorií
v různých technických a vědeckých oborech. Sledování a koordinace aktivit členských spolků, spolupráce s domy techniky a dalšími institucemi včetně vysokých škol je základním úkolem v této oblasti.

S tím souvisí péče o členskou základnu jednotlivých členských spolků a její rozvíjení. Cílem bude najít vhodný motivační systém pro zapojení schopných odborníků do aktivit a činností členských spolků.

V maximální míře budeme využívat zkušeností a odborných aktivit příslušných komisí FEANI (Evropská federace národních inženýrských asociací) a WFEO (Světová federace inženýrských organizací) a dobrých zkušeností partnerských organizací. Pro podporu této činnosti je nezbytné prohlubovat pracovní kontakty s institucemi státní správy a relevantními institucemi.

Spolupráce na řešení projektů FEANI zaměřených na zvyšování kvality vzdělávání inženýrů a jejich celoživotního profesního rozvoje a usnadnění jejich uplatnění v souladu s politikou EU je dalším úkolem.

Cílem takovéto systematické a dlouhodobé činnosti je zajistit, aby profesní kompetence a kvalifikace našich inženýrů byla uznávána v evropském a světovém měřítku.    

2.  Výzkum, vývoj a inovace

Posláním Svazu je aktivní ovlivňování politiky výzkumu, vývoje a inovací v ČR, zastupování společných zájmů členských spolků, podpora činnosti členů Svazu a vytváření podmínek pro zajištění profesních zájmů, kariérního rozvoje a celoživotního vzdělávání inženýrů a techniků.

Pro tento okruh se stanovují následující hlavní cíle:

  1. Činnost vně Svazu
  2. Činnost v rámci Svazu
  3. Spolupráce s Asociací inovačního podnikání ČR (AIP ČR).

Ad1)  Cílem této oblasti je zvýraznit zapojení Svazu a jeho členů do systému podpory VaVaI (výzkum, vývoj a inovace) v ČR a v rámci EU, případně celosvětových organizací a do grantových projektů. Informovat členskou základnu Svazu o možnostech zapojení a práci v nejrůznějších odborných komisích. Vyjadřovat se k dění ve společnosti v relevantních oblastech, využívat znalosti a zkušenosti členů Svazu. Orientovat se na mládež, podporovat její technické vzdělávání např. spoluprací s mládežnickými technickými organizacemi. Činnost vně Svazu je dobrovolná aktivita celé členské základny, kdy prvořadým cílem je zviditelnění Svazu a jeho členů a tím také významu činnosti naší společnosti.

Ad2)  Zvýšit informovanost členské základny o všech možných aktivitách v oblasti VaVaI formou konání konferencí, seminářů a přehledu těchto akcí na úrovni Svazu a jednotlivých členských spolků včetně aktuálních informací o nové legislativě v oblasti VaVaI.

Ad3)  Podpořit již probíhající spolupráci s AIP ČR související s účastí členů Svazu na aktivitách AIP ČR, především na mezinárodních sympoziích „INOVACE“, veletrhu invencí a inovací a Ceny inovace.

3. Technika a mládež

Členské spolky se v posledních letech setkávají s nedostatečným zájmem mladé generace o aktivity a práci v členských spolcích Svazu. Svaz sdružuje převážně odborně vzdělané, vyzrálé a generačně starší osobnosti. Současná společenská atmosféra není příznivá pro aktivní spolkovou činnost a sdružování zájemců o hlubší znalosti v technických oborech. Získat hlubší technické informace v jakémkoliv oboru lze dnes na internetu, na vědeckotechnických konferencích, v odborných časopisech a podobně bez potřeby být členem vědeckotechnické společnosti.

Proto se v tomto okruhu stanovují následující hlavní cíle:

4. Vnitřní a vnější komunikace Svazu

Svaz ve své činnosti mj. vytváří podmínky pro činnost jednotlivých členských spolků, hájí jejich zájmy a nabízí konzultační a poradenské aktivity. Další oblastí, kde se Svaz prezentuje je iniciace kontaktů a vytváření podmínek jednotlivým spolkům pro jejich aktivity vně Svazu, tj. k vnějším subjektům. Při této činnosti může Svaz využít svých dlouholetých kontaktů na centrální instituce v oblasti přírodních, technických, ekonomických a společenských věd. Souhrnně je možné celou oblast koncentrace činností a komunikačních aktivit rozdělit do dvou oblastí – na vztahy uvnitř Svazu a na vztahy vnější, tj. mimo rámec Svazu:

4.1. Vnitřní komunikace mezi spolky Svazu

Odborná náplň jednotlivých členských spolků Svazu je zaměřena na všechny významné technické oblasti. Současný trend vědy a techniky vede k propojování oborů a ke vzniku nových mezioborových směrů. To vyžaduje spolupráci odborně příbuzných spolků.  Proto se pro tento okruh stanovují následující hlavní cíle:

 

4.2. Komunikace s vnějšími subjekty v ČR

Vnější komunikace Svazu má vést k posilování společenského postavení Svazu a jeho členských spolků a dále k posílení významu inženýrů a techniků ve společnosti. Svaz se má podílet na ovlivňování technického a hospodářského rozvoje státu. Odborná komunita ale i celá společnost v ČR musí vědět, že existuje Svaz a že jednotlivé členské spolky jsou
v daných profesních oblastech aktivní. Z uvedeného důvodu se pro tuto oblast stanovují následující hlavní cíle:

 

5. Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce je součástí činnosti Svazu a jeho členských  spolků  a významně přispívá k reprezentaci na zahraniční úrovni. Účelem je udržování a rozvíjení konkrétní spolupráce s inženýrskými asociacemi ze Slovenska, Německa, Číny, Ukrajiny, Rakouska, Polska a v posledním roce Austrálie a Kuvajtu, dále navazování další spolupráce, zejména
s členskými organizacemi FEANI, zajištění reprezentace vědeckotechnických spolků a jejich členů v zahraničí a obhajoba zájmů inženýrů, techniků a vědeckotechnických pracovníků ČR. Zapojení členských spolků Svazu do činnosti mezinárodních vědeckých společností je významnou součástí jejich zahraničních aktivit a jeho propagace.

Svaz je členem WFEO (Světová federace inženýrských organizací), nejvýznamnější světové organizace inženýrů a techniků. Na evropské úrovni je Svaz členem FEANI (Evropská federace národních inženýrských asociací), organizace uznávané i orgány Evropské unie,
v jejímž předsednictvu (FEANI Executive Board) působí náš zástupce. Spolky Svazu jsou členy přibližně 40 mezinárodních odborných organizací, některé jsou zastoupeny ve vrcholových orgánech těchto organizací.

Je proto třeba:

6.  Systém managementu kvality

Certifikát managementu kvality dle norem ISO 9001:2000 získal Český svaz vědeckotechnických společností dne 1. dubna 2008. Na základě prověření souladu systému managementu kvality, zavedeného ve Svazu, s normou ISO 9001:2008, které proběhlo
v dubnu 2009, udělil certifikační orgán Českému svazu vědeckotechnických společností novou certifikaci dle normy ISO 9001:2008. Poslední recertifikační audit proběhl v březnu 2014 a bylo konstatováno, že Svaz plní veškeré požadavky stanovené výše uvedenou normou pro získání certifikátu managementu kvality pro další období.

Udržování a rozvíjení systému managementu kvality je motivováno snahou o systematické a trvalé zajišťování potřeb členů Svazu, ostatních zákazníků a zainteresovaných stran s cílem zajistit rychlou a pružnou reakci na tyto potřeby.

 

K dalšímu zdokonalování systému managementu kvality bude v letech 2016-2020 systém rozvíjen a zlepšován, zejména v těchto oblastech:

Pro naplnění strategie Svazu uvedené v dlouhodobém programu schváleném valnou hromadou bude pro každý kalendářní rok zpracován akční plán, ve kterém budou obsaženy konkrétní úkoly, odpovědnosti a termíny plnění ve smyslu požadavků normy ISO 9001:2008. Akční plán pro příslušný kalendářní rok schvaluje předsednictvo Svazu.

7. Investiční strategie Svazu

7.1. Celkový popis nemovitostí Svazu

7.1.1.       Popis nemovitostí

Český svaz vědeckotechnických společností z.s. (dále jen Svaz) vlastní nebo je spoluvlastníkem celkově 15 nemovitostí. Nemovitosti jsou v Praze, Kladně, Českých Budějovicích, Ostravě, Pardubicích, Lázních Bohdaneč, Plzni, Ústí nad Labem, Brně a Kytlici.

Vyjma třech objektů, jsou veškeré budovy umístěny na pozemcích ve vlastnictví Svazu. Budova v Ústí nad Labem stojí na pozemku, jehož majitelem je Česká republika. O část pozemku pod budovou na náměstí Republiky 2686, Pardubice vede Svaz soudní spor, část budovy na adrese Hlinky 487, Brno stojí na pozemcích jiných vlastníků. Budova a pozemky v Kladně jsou ve společném vlastnictví Svazu a společnosti DS -TRADING a.s., spoluvlastnický podíl Svazu činí ideálních 51%.

Nemovitosti v Praze a Kytlici jsou spravovány aparátem Svazu. Budovy v Brně a Ústí nad Labem jsou dlouhodobě pronajaty cizím společnostem, které zajišťují jejich správu a další pronájem.

Ostatní nemovitosti jsou ve správě dceřiných společností Svazu (domů techniky, dále jen DT), které v nich mají kanceláře, přednáškové sály, učebny a zbytek je komerčně pronajímán.

Účetní pořizovací hodnota veškerého nemovitého majetku Svazu včetně technického zhodnocení ke dni 31.12.2014 činila 767.915.525 Kč, zůstatková cena ke stejnému datu byla evidována ve výši 552.042.392 Kč. Jejich celková tržní hodnota vzhledem k lukrativním nemovitostem v Praze je však několikanásobně vyšší a nebyla přesněji vyčíslena. Dále se tržní hodnota po zkušenostech s předchozím prodejem bude lišit individuálně u jednotlivých nemovitostí. Vzhledem k této skutečnosti byly rozděleny nemovitostí do několika níže uvedených kategorií a od tohoto rozdělení se odvíjí i plán investic a případně i zvažování jejich možného odprodeje.

7.1.2.       Energetická náročnost budov

V roce 2014 byly vystaveny na veškeré budovy v majetku Svazu průkazy energetické náročnosti budov.

Přehled výsledků:

 

objekt

energetická náročnost budovy

Novotného lávka 5, Praha 1

D – méně úsporná

Křižovnické náměstí 2, Praha 1

E - nehospodárná

Jeremenkova 411/9, Praha 4

E - nehospodárná

Cyrila Boudy 1444, Kladno

C - úsporná

Plzeňská 2311/2a, České Budějovice

D – méně úsporná

U Výstaviště 1429, České Budějovice

C - úsporná

Mariánské náměstí 480/5, Ostrava

C - úsporná

garáž bez čp/če, Ostrava

nezpracován

Náměstí Republiky 2686, Pardubice

C - úsporná

Štolbova 2812, Pardubice

D – méně úsporná

Za Školkou 621, Lázně Bohdaneč

D – méně úsporná

sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň

D – méně úsporná

Veleslavínova 3108/14, Ústí nad Labem

D – méně úsporná

Hlinky 487, Brno

D – méně úsporná

Kytlice 66, Falknov

C - úsporná

 

7.2. Přehled nemovitostí

7.2.1.       Novotného lávka 5, Praha 1

           administrativní budova v historickém centru Prahy spadající do chráněného území UNESCO. Nachází se zde sídlo Svazu a má zde sídlo i většina členských spolků Svazu. Dále se zde nacházejí konferenční sály a zbytek prostor je komerčně pronajímán.

7.2.2.       Křižovnické náměstí 2, Praha 1

          administrativní budova s obchodními prostory v přízemí, v historickém centru Prahy spadající do chráněného území UNESCO. Objekt je dlouhodobě komerčně pronajímán.

7.2.3.       Jeremenkova 411/9, Praha 4

administrativní budova v nedaleko centra Prahy je kulturní památkou. Objekt je dlouhodobě komerčně pronajímán.

7.2.4.       Cyrila Boudy 1444, Kladno – 51% podíl

administrativní budova ve spoluvlastnictví Svazu je rozdělena na dvě samostatné části se společným hlavním vstupem. Část budovy je využívána Domem techniky Kladno, který objekt spravuje. Jsou zde kancelářské prostory, učebny a ostatní komerčně pronajímané prostory.

7.2.5.       Plzeňská 2311/2a, České Budějovice

administrativní budova v komerční zóně Českých Budějovic je spravována DT České Budějovice. Jsou zde kancelářské prostory a učebny využívané pro činnosti domu techniky a dále komerčně pronajímané prostory.

7.2.6.       U Výstaviště 1429, České Budějovice

           administrativní budova vedle Výstaviště v Českých Budějovicích slouží výhradně pro komerční pronájem.

7.2.7.       Mariánské náměstí 480/5, Ostrava

administrativní budova v blízkosti centra Ostravy je spravována DTO CZ (Dům techniky Ostrava). Jsou zde kancelářské prostory a učebny, menší část slouží k dalšímu pronájmu.

7.2.8.       garáž bez čp/če, Ostrava

21 m2 velký pozemek v Ostravě u bývalého objektu tiskárny Svazu, na kterém stojí garáž bez čp/če s možností vjezdu pouze přes cizí pozemek. Nový majitel tiskárny, kterou odkoupil od Svazu v r. 2011, požádal o odprodej.

7.2.9.       náměstí Republiky 2686, Pardubice – 70% podíl

administrativní budova v centru Pardubic je spravována DT Pardubice. Jsou zde kancelářské prostory a učebny využívané pro činnost domu techniky, část prostor je komerčně pronajímána. 30% podíl je vlastněn DT Pardubice. V souladu s usnesením valné hromady bude tento podíl odkoupen Svazem v letošním roce od DT Pardubice.

7.2.10.     Štolbova 2812, Pardubice

starší administrativní budova v centru Pardubic s vlastním uzavřeným dvorem je spravována DT Pardubice, v uplynulém období byla využívána pro drobnou výrobu, po odchodu nájemce se objekt nepodařilo dále pronajmout a valná hromada schválila jeho odprodej.

7.2.11.     Za Školkou 621, Lázně Bohdaneč

budova Svářečské školy v Lázních Bohdaneč je spravována DT Pardubice. Jsou zde učebny a dílny pro potřeby svářečské školy.

7.2.12.     sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň

administrativní budova v centru Plzně je spravována DT Plzeň. Jsou zde kancelářské prostory, učebny a ostatní komerčně pronajímané prostory.

7.2.13.     Veleslavínova 3108/14, Ústí nad Labem

administrativní budova v blízkosti centra v Ústí nad Labem je dlouhodobě dána do pronájmu fyzické osobě. Pozemek je v majetku České republiky. Jsou zde kancelářské prostory, učebny a ostatní komerčně pronajímané prostory. Dle dohody předloží Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Svazu nabídku k odkoupení užívaných pozemků.

7.2.14.     Hlinky 487, Brno

            administrativní budovu v areálu výstaviště má dlouhodobě v pronájmu a.s. Veletrhy Brno. Jsou zde kancelářské prostory, konferenční sály, učebny a ostatní komerčně pronajímané prostory.

7.2.15.     Kytlice 66, Falknov

budova sloužící jako školicí a rekreační středisko ČSVTS.

 

 

 

 

 

7. 3. Rozdělení nemovitostí do kategorií

         I. kategorie
Sídlo společnosti a další lukrativní nemovitosti

Novotného lávka 5, Praha 1

Křižovnické náměstí 2, Praha 1

Hlinky 487, Brno

II. kategorie

Nemovitosti s dobrou polohou a v dobrém technickém stavu

Jeremenkova 411/9, Praha 4

U Výstaviště 1429, České Budějovice

náměstí Republiky 2686, Pardubice – 70% podíl

Cyrila Boudy 1444, Kladno – 51% podíl

Mariánské náměstí 480/5, Ostrava

sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň

 

III. kategorie

Nemovitosti s dobrou polohou a v horším technickém stavu

Veleslavínova 3108/14, Ústí nad Labem

Štolbova 2812, Pardubice

Plzeňská 2311/2a, České Budějovice

Za Školkou 621, Lázně Bohdaneč

 

IV. kategorie

         Ostatní nemovitosti

Kytlice 66, Falknov

garáž bez čp/če, Ostrava

 

 

7.4. Plánování investic

7.4.1.       Investice – technické zhodnocení, opravy a údržba

Svaz se o své nemovitosti stará s péčí řádného hospodáře a to tak, aby byly v řádném stavebně technickém stavu. Hlavním bodem je celkový vzhled budov, a to zejména v historickém centru Prahy. Dalším cílem je udržení konkurenceschopnosti na trhu při jejich pronájmech, zvláště nízkými náklady na provoz. Při veškerých rekonstrukcích a opravách je snaha použít nové technologie a materiály.  

  

 

7.4.2.       Strategie při plánování investic

Plán investic na daný rok je součástí rozpočtu, který je schvalován valnou hromadou na základě doporučení investiční komise a předsednictva Svazu. Plánování investic se provádí na základě ověřených požadavků jednotlivých nájemců objektů, případně dle příslušných ustanovení nájemních smluv (u nemovitostí v Brně, Ústí nad Labem a Křižovnickém náměstí). Při zpracování plánu je přihlédnuto ke kategorii, ve které se objekt nachází, aktuálnímu stavu objektu, následného využití a dalším skutečnostem, které tyto investice vyžadují.  

 

7.4.3.     Cíle při plánování investic v jednotlivých kategoriích


I. kategorie – na tyto nemovitosti je kladen velký důraz při plánu investic, a to zejména z důvodu, že jsou sídlem Svazu a většiny jeho členských organizací a mají značný ekonomický přínos pro Svaz. Cílem je především pečovat a modernizovat jak jejich vnější vzhled, tak i vzhled vnitřních prostor. Rovněž provozní náklady musí být udržovány na konkurenceschopné úrovni. Veškerá provozní zařízení budou průběžně modernizována tak, aby splňovala příslušné normy, správci objektů zodpovídají za jejich pravidelné revize a běžnou údržbu.


II. kategorie – tyto nemovitosti jsou pronajímány přímo Svazem, nebo jsou sídlem domů techniky, které část prostor dále pronajímají a mají významný ekonomický přínos pro Svaz a domy techniky. Cílem je především udržovat jejich technický stav a provádět dílčí technické zhodnocení zaměřené na zlepšení kvality vnitřních prostor a na udržení provozních nákladů na konkurenceschopné úrovni.

 

III. kategorie - tyto nemovitosti jsou pronajímány přímo Svazem nebo jsou využívány domy techniky. Cílem je udržování jejich technického stavu bez významnějšího technického zhodnocení. V případě nezájmu klientů o komerční pronájem bude navrhován jejich odprodej.

 

IV. kategorie – nemovitosti bez ekonomického přínosu pro Svaz. Investice pouze v minimálním rozsahu. Veškerá provozní zařízení budou udržována
v provozuschopném stavu tak, aby splňovala dotčené normy.

 

8. Domy techniky

Domy techniky jsou společnosti s ručením omezeným, které založil Svaz jako jediný společník. Domy techniky se se značnou mírou podílí na realizaci poslání Svazu a plnění jednotlivých bodů dlouhodobého programu Svazu, čímž posilují postavení Svazu v regionech ČR. Dlouhodobý strategický plán domů techniky bude orientován zejména na plnění těchto cílů:

1.    Produktové cíle

2.    Zákaznické cíle

3.    Dodavatelské cíle

4.    Zaměstnanecké cíle

5.    Investiční cíle

6. Oblast spolupráce a kooperace

 

30.9.2015