Dlouhodobý program ČSVTS 2011 - 2015


1.  Systém managementu kvality


Certifikát managementu kvality dle norem ISO 9001:2000 získal Český svaz vědeckotechnických společností dne 1. dubna 2008. Na základě prověření souladu systému managementu kvality, zavedeného v ČSVTS, s normou ISO 9001:2008, které proběhlo v dubnu 2009, udělil certifikační orgán Českému svazu vědeckotechnických společností novou certifikaci dle normy ISO 9001:2008.
Udržování a rozvíjení systému managementu kvality je motivováno snahou o systematické a trvalé zjišťování potřeb členů Svazu, ostatních zákazníků a zainteresovaných stran s cílem zajistit rychlou a pružnou reakci na tyto potřeby.

K dalšímu zdokonalování systému managementu kvality bude v letech 2011-2015 systém rozvíjen a zlepšován, zejména v těchto oblastech:


Pro naplnění strategie Svazu uvedené v dlouhodobém programu schváleném valnou hromadou bude pro každý kalendářní rok zpracován akční plán, ve kterém budou obsaženy konkrétní úkoly, odpovědnosti a termíny plnění ve smyslu požadavků normy ISO 9001:2008. Akční plán pro příslušný kalendářní rok schvaluje předsednictvo ČSVTS.

    

2.  Investiční strategie Svazu


Převážnou část majetku Svazu tvoří nemovitosti, které lze z hlediska významu a strategie investiční politiky rozdělit do několika skupin.
V prvé řadě se jedná o stavebně kvalitní objekty vytvářející celostátní image ČSVTS (skupina 1). Do první skupiny lze zařadit tyto objekty:

Uvedené objekty jsou ve velmi dobrém technickém stavu a průběžně je prováděna jejich modernizace. Nájemné z těchto objektů tvoří podstatnou část výnosů ČSVTS a je základem finanční stability Svazu.
Druhou skupinu tvoří objekty pronajaté domům techniky, které svojí činností naplňují základní poslání Svazu. Domům techniky jsou v některých případech pronajaty i objekty, které pro svoji činnost nevyužívají a zabezpečují pouze jejich správu.

S jednotlivými domy techniky jsou uzavřeny smlouvy na pronájem těchto objektů:

    
Třetí skupinu tvoří objekty, které nejsou pro činnost ČSVTS potřebné a zůstaly v majetku z minulého období.

V souladu s výše uvedeným rozdělením objektů ve vlastnictví ČSVTS do jednotlivých skupin a s přihlédnutím k jejich stavebně-technickému stavu byl zpracován přehled investičních akcí na r. 2011 – 2015, který je uveden v přiložené tabulce. Při zpracování tohoto přehledu byla uplatněna tato hlediska:


3.  Trvalý profesní rozvoj inženýrů a techniků v České republice


Jednou z významných činností ČSVTS je péče o trvalý profesní rozvoj individuálních členů a odborné veřejnosti v ČR. Svaz a jeho členské organizace se dlouhodobě starají o rozšiřování nových odborných informací a o sdružování odborníků a zájemců všech věkových kategorií v různých technických a vědeckých oborech. Sledování a koordinace aktivit členských organizací, spolupráce s domy techniky a dalšími institucemi včetně vysokých škol je základním úkolem v této oblasti.
S tím souvisí péče o členskou základnu jednotlivých členských organizací a její rozvíjení. Cílem bude najít vhodný motivační systém pro zapojení schopných odborníků do aktivit a činností členských organizací.
V maximální míře budeme využívat zkušeností a odborných aktivit příslušných komisí FEANI a WFEO a dobrých zkušeností partnerských organizací.
Pro podporu této činnosti je nezbytné navázat pracovní kontakty s institucemi státní správy.
Spolupráce na řešení projektů FEANI zaměřených na zvyšování kvality vzdělávání inženýrů a jejich celoživotního profesního rozvoje a usnadnění jejich uplatnění v souladu s politikou EU je dalším úkolem.
Cílem takovéto systematické a dlouhodobé činnosti je zajistit, aby profesní kompetence a kvalifikace našich inženýrů byla uznávána v evropském a světovém měřítku.4. Výzkum, vývoj a inovace


Posláním ČSVTS je zastupování společných zájmů členských organizací, podpora činnosti členů ČSVTS a vytváření podmínek pro zajištění profesních zájmů, kariérního rozvoje a celoživotního vzdělávání inženýrů a techniků.

Pro tento okruh se stanovují následující hlavní cíle:

  1. Činnost vně ČSVTS

  2. Činnost v rámci ČSVTS

  3. Spolupráce s AIP ČR

Ad1)  Cílem této oblasti je zvýraznit zapojení společnosti a jejich členů do systému VaVaI v ČR a v rámci EU, případně celosvětových organizací. Informovat členskou základnu Svazu o možnostech zapojení a práci v nejrůznějších odborných komisích. Vyjadřovat se k dění ve společnosti v relevantních oblastech, využívat expertízu, znalosti, a zkušenosti členů ČSVTS. Orientovat se na mládež, podporovat její technické vzdělávání např. spoluprací s mládežnickými technickými organizacemi. Činnost vně ČSVTS je dobrovolná aktivita celé členské základny, kdy prvořadým cílem je zviditelnění ČSVTS a jejich členů a tím také významu činnosti naší společnosti.


Ad2)  Zvýšit informovanost členské základny o všech možných aktivitách v oblasti VaVaI formou konání konferencí, seminářů a přehledu těchto akcí na úrovni ČSVTS a jednotlivých členských organizací včetně aktuálních informacích o nové legislativě v oblasti VaVaI.


Ad3)  Podpořit již probíhající spolupráci s AIP ČR související s účastí členů ČSVTS na aktivitách AIP ČR, především na mezinárodních sympoziích „INOVACE“ , veletrhu invencí a inovací a Ceny inovace. Dále se jedná o spoluúčast na veletrzích a výstavách, na kterých má AIP ČR dlouholeté zkušenosti (SRN, SNS).


 
5. Mezinárodní spolupráce


Mezinárodní spolupráce je součástí činnosti Svazu a jeho členských  organizací  a významně přispívá k reprezentaci na zahraniční úrovni. Účelem je udržování a rozvíjení konkrétní spolupráce se smluvními partnery (ZSVTS, VDI, KAST, OEP) a navazování další spolupráce, zejména s členskými organizacemi FEANI, zajištění reprezentace vědeckotechnických společností a jejich členů v zahraničí a obhajoba zájmů inženýrů, techniků a vědeckotechnických pracovníků ČR. Zapojení členských organizací Svazu do činnosti mezinárodních vědeckých společností je významnou součástí zahraničních aktivit a jeho propagace.

Svaz je členem WFEO (Světová federace inženýrských organizací), nejvýznamnější světové organizace inženýrů a techniků v jejichž odborných komisích působí naši zástupci. Na evropské úrovni je Svaz členem FEANI (Evropská federace národních inženýrských asociací), organizace uznávané i orgány Evropské unie, v jejíž komisí pro trvalý profesní rozvoj působí náš zástupce.

Je proto třeba:

6.  Vnitřní a vnější komunikace Svazu


Svaz ve své činnosti mj. vytváří podmínky pro činnost jednotlivých členských společností, hájí jejich zájmy a nabízí konzultační a poradenské aktivity. Další oblastí, kde se Svaz prezentuje je iniciace kontaktů a vytváření podmínek jednotlivým společnostem pro jejich aktivity vně Svazu, tj. k vnějším subjektům. Při této činnosti může Svaz využít svých dlouholetých kontaktů na centrální instituce v oblasti přírodních, technických, ekonomických a společenských věd. Souhrnně je možné celou oblast koncentrace činností a komunikačních aktivit rozdělit do dvou oblastí – na vztahy uvnitř Svazu a na vztahy vnější, tj. mimo rámec Svazu:


6.1. Vnitřní komunikace mezi společnostmi Svazu.


Odborná náplň jednotlivých členských společností Svazu je zaměřena na všechny významné technické oblasti. Současný trend vědy a techniky vede k propojování oborů a ke vzniku nových mezioborových směrů. To vyžaduje spolupráci odborně příbuzných společností.  Proto se pro tento okruh stanovují následující hlavní cíle:

6.2. Komunikace s vnějšími subjekty v ČR.

Vnější komunikace Svazu má vést k posilování společenského postavení ČSVTS a jeho členských organizací a dále k posílení významu inženýrů a techniků ve společnosti. Svaz se má podílet na ovlivňování technického a hospodářského rozvoje státu.
Odborná komunita v ČR musí vědět, že existuje Svaz a že jednotlivé členské společnosti jsou v daných profesních oblastech aktivní. Z uvedeného důvodu se pro tuto oblast stanovují následující hlavní cíle:


7.  Domy techniky


Domy techniky jsou společnosti s ručením omezeným, které založil Svaz jako jediný společník. Domy techniky se se značnou mírou podílí na realizaci poslání ČSVTS a plnění jednotlivých bodů dlouhodobého programu Svazu, čím posilují postavení Svazu v regionech ČR. Dlouhodobý strategický plán domů techniky bude orientován zejména na plnění těchto cílů:


1.    Produktové cíle2.    Zákaznické cíle


3.    Cíle politiky kvality


4.    Dodavatelské cíle


5.    Zaměstnanecké cíle


6.    Investiční cíle

.

8. Technika a mládež


Členské organizace se v posledních letech setkávají s nedostatečným zájmem mladé generace o aktivity a práci v členských organizacích ČSVTS. Svaz sdružuje převážně odborně vzdělané, vyzrálé a generačně starší osobnosti. Současná společenská atmosféra není příznivá pro aktivní spolkovou činnost a sdružování zájemců o hlubší znalosti v technických oborech. Získat hlubší technické informace v jakémkoliv oboru lze dnes na internetu, na vědeckotechnických konferencích, v odborných časopisech a podobně bez potřeby být členem vědeckotechnické společnosti.

Proto se v tomto okruhu stanovují následující hlavní cíle: