Aktuálně


Pozvánka na kulatý stůl

Českého svazu vědeckotechnických společností

Věda, výzkum a inovace v letech 2014-20


(České inovační partnerství)


TERMÍN: pondělí, 23. června 2014
REGISTRACE: 12,30 - 13,00
JEDNÁNÍ: 13,00 - 17,00
MÍSTO KONÁNÍ: konferenční sál č. 418, 4. patro, budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
CÍL: Cílem setkání je reagovat na otevřené problémy v oblasti vědy, výzkumu a inovací zejména do r. 2020 a hledat cesty ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky formou efektivnějšího využití výsledků vědy a výzkumu.

 


Program

ZAHÁJENÍ
doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING, 1. místopředseda Českého svazu vědeckotechnických společností

PROBLÉMY VĚDY A VÝZKUMU DO ROKU 2020
1.    Úvodní vystoupení - prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., předseda ČSVTS
2.    JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., náměstek ministra průmyslu a obchodu, sekce fondů EU a sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací
3.    prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství a výzkum
4.    Ing. Zbyněk Frolík, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR

PANELOVÉ  DISKUSE
Panelové diskuse moderuje PhDr. Zbyněk Fiala

A)    Příspěvky vědy a výzkumu a inovací ke konkurenceschopnosti české ekonomiky

Účastníci panelu:

1. prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství a výzkum
2. prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., členka předsednictva České potravinářské společnosti
3. Ing. Květoslava Kořínková, CSc., vědecká tajemnice ČSVTS a předsedkyně komise ČSVTS pro vzdělávání a inovace

B)    Otevřené problémy zvýšení využitelnosti výsledků vědy a výzkumu v praxi

Účastníci panelu:

1. JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., náměstek ministra průmyslu a obchodu, sekce fondů EU a sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací
2. Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D., člen předsednictva Asociace výzkumných  organizací
3. Ing. Zbyněk Frolík, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR
4. Ing. Liliana Berezkinová, členka představenstva Asociace malých a středních podniků

ZÁVĚR
Ing. Květoslava Kořínková, CSc., vědecká tajemnice ČSVTS a předsedkyně komise ČSVTS pro vzdělávání a inovace

Organizační zabezpečení:
Ing. Zora Vidovencová
vedoucí referátu vnějších vztahů, ČSVTS
tel.: 221 082 247, fax.: 222 221 780

Svou účast na Kulatém stole prosím potvrďte nejpozději do 19.6.2014 registrací na webových stránkách ČSVTS:

 

ČSVTS reprezentuje značnou část vědeckotechnické a inženýrské obce České republiky, která si klade za cíl být uznávaným partnerem pro spolupráci v oblastech vědeckotechnické problematiky. Jedním z poslání ČSVTS je vytváření podmínek pro zabezpečení profesních zájmů, kariérního rozvoje a celoživotního vzdělávání inženýrů a techniků, péče o rozšiřování vědeckotechnických poznatků a přispívání k trvalému zvyšování odbornosti inženýrů a techniků. Další podrobné informace o ČSVTS a o jeho členských organizacích naleznete na webových stránkách www.csvts.cz.