Aktuálně


Předání Medaile ČSVTS Christiana J. Willenberga prof. Ing. Jiřímu Pavelkovi

 

Na zasedání valné hromady Českého svazu vědeckotechnických společností dne 1.12.2016 předal předseda Svazu doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING nejvyšší vyznamenání  - Medaile ČSVTS Christiana J. Willenberga  - prof. Ing. Jiřímu Pavelkovi, DrSc. za dlouhodobou úspěšnou činnost v oblasti vědy a techniky, dále za činnost konanou ve prospěch komunity inženýrů, techniků, vědeckých a odborných pracovníků a za mimořádný přínos k rozvoji Českého svazu vědeckotechnických společností
 


 

prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc.

bývalý předseda ČSVTS, bývalý člen dozorčí rady ČSVTS

bývalý dlouholetý předseda České elektrotechnické společnosti
 

 

 

Dozorčí rada Českého svazu vědeckotechnických společností navrhla předsednictvu Svazu udělit nejvyšší vyznamenání Českého svazu vědeckotechnických společností „Medaili Christiana J. Willenberga“ prof. Ing. Jiřímu Pavelkovi, DrSc. za dlouhodobou úspěšnou činnost v oblasti vědy a techniky, dále za činnost konanou ve prospěch komunity inženýrů, techniků, vědeckých a odborných pracovníků a za mimořádný přínos k rozvoji Českého svazu vědeckotechnických společností.

Prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc. absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze. Prošel mnohaletou praxí od provozního technika v Rozvodných závodech Praha po výzkumného pracovníka Ústavu pro elektrotechniku ČSAV. V roce 1990 se habilitoval a byl jmenován docentem. V roce 1993 byl jmenován profesorem pro obor Elektrické stroje, přístroje a pohony. Od 1994 do roku 2004 se podílel na vedení katedry elektrických pohonů a trakce ve funkci zástupce vedoucího a vedoucího. Ve své vědeckovýzkumné práci se zabýval tématy regulovaných pohonů velkých výkonů a budoucími sestavami pro synchronní stroje. V současné době se věnuje aktivním magnetickým ložiskům, vysokonapěťovým víceúrovňovým střídačům a dynamickému určování parametrů elektrických strojů. Byl aktivním členem CIGRÉ (International Council on Large Electrical Systems), členem IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a členem EPE PEMC Council (European Power Electronics and Motion Control Council), byl zástupcem ČR v pracovní skupině ISO TC108/SC2/WG7 pro aktivní magnetická ložiska a zástupcem ČR v SC14 – HVDS and FACTS. Byl také dlouholetým předsedou redakční rady časopisu ELEKTRO.

Je dlouholetým členem ČSVTS, v předsednictvu Svazu působil od roku 2001. Postupně zastával různé vysoké pozice od předsedy Svazu přes vědeckého tajemníka a též člena dozorčí rady. Inicioval vypracování dlouhodobého programu ČSVTS na léta 2005 až 2010 a zavádění systému managementu jakosti podle ISO 9001:2000 do činnosti orgánů a aparátu Českého svazu vědeckotechnických společností, které vyvrcholilo dosažením certifikace systému jakosti v roce 2008. Byl dlouholetým předsedou České elektrotechnické společnosti, kde v současnosti zastává funkci místopředsedy.