Aktuálně

 

Předání Medaile ČSVTS Christiana J. Willenberga prof. Ing. Růženě Petříkové, CSc.

 

Valná hromada Českého svazu vědeckotechnických společností z.s., na návrh předsednictva Svazu, na svém zasedání dne 11.5.2017 schválila udělení nejvyššího vyznamenání Českého svazu vědeckotechnických společností „Medaile Christiana Josefa Willenberga“ prof. Ing. Růženě Petříkové, CSc. za dlouholetou úspěšnou činnost v oblasti vědy a techniky, dále za činnost konanou ve prospěch komunity inženýrů, techniků, vědeckých a odborných pracovníků a za mimořádný přínos k rozvoji znalostí v oblasti podnikových systémů řízení kvality a hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání ve studijních oborech určených pro přípravu technických a manažerských odborníků a za významný podíl na konstituování Českého svazu vědeckotechnických společností a za dlouholeté úspěšné vykonávání funkce ředitelky DTO CZ, s. r.o. (Domu techniky ČSVTS Ostrava).
IMG 8648Předání proběhlo 25.10.2017 v rámci odborného semináře s mezinárodní účastí konaného pod záštitou JUDr. Ing. Roberta Szurmana, předsedy Rady kvality ČR s názvem VNITŘNÍ HODNOCENÍ KVALITY V PROSTŘEDÍ VŠ - PŘÍSTUPY A ZKUŠENOSTI v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu. Ocenění paní profesorce předali místopředseda ČSVTS doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING a státní tajemník MPO, JUDr. Ing. Robert Szurman.
Srdečne gratulujeme!

 

 


prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.

Prof. Petříková po absolvování VŠB Ostrava ve studijním oboru Nauka o kovech nastoupila po praxi ve VŽKG v roce 1973 na katedru slévárenství VŠB Ostrava, kde vykonávala pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti v oblasti slévárenských technologií. Později se začala zabývat kvalitou a bezpečností technických systémů a od roku 1992 se věnuje problematice managementu kvality na katedře kontroly a řízení jakosti VŠB – TU Ostrava, kde dosud zůstává jako externí profesorka. V roce 2011 začala jako profesorka působit na katedře hodnototvorných procesů VŠPP, a.s. Praha. Svou vědeckovýzkumnou a pedagogickou činnost v posledních letech zaměřuje na oblasti kvality v podnikání, znalostní management, řízení lidských zdrojů, společenské odpovědnosti organizací, managementu kvality ve vzdělávání a dále studiem a aplikačními postupy soustavy řízení „Baťa“. Vykazuje mimořádnou publikační činnost (15 knižních monografií, řada skript, časopiseckých článků, příspěvků ve sbornících). Podílí se na řešení národních projektů (MŠMT, MPO, NVF, TAČR). Působí v řadě veřejných institutů – je místopředsedkyní poradního orgánu vlády ČR Rady kvality ČR a předsedkyní její odborné sekce „Kvalita ve vzdělávání“, je členkou redakčních rad časopisů (česko-slovenská KVALITA a CSR/SR, Prosperita a Madame Busines). Jako ředitelka a jednatelka DTO CZ, s.r.o. Ostrava, vybudovala za 20 let působení v jeho čele z této organizace zřízené ČSVTS pracoviště, které po ekonomické stránce naplňovalo očekávání Svazu a stalo se významnou institucí působící v oblasti vědy a techniky v Moravskoslezském kraji. Nosným odborným programem DTO CZ se staly odborné aktivity v oblasti podnikových systémů řízení kvality, jež reprezentovala a dosud garantuje navenek. Českým svazem vědeckotechnických společností byla v letech 1993-97 pověřena zastupováním ČR ve Výboru pro výchovu a vzdělávání WFEO (Světová federace inženýrských organizací). Poznatky z jednání tohoto výboru a Světových kongresů o vzdělávání inženýrů organizovaných WFEO přenášela do domácího prostředí.
Z uvedeného stručného popisu nejvýznamnějších profesních aktivit prof. Petříkové je zřejmé, že se jedná o osobnost, která má zásluhy na rozvoji českých průmyslových subjektů v oblasti podnikových systémů kvality a řízení lidských zdrojů v managementu kvality, a jako taková je uznávána v příslušné komunitě odborníků. Pro ČSVTS vykonala záslužnou práci jako členka předsednictva ČSVTS  v devadesátých letech a především jako ředitelka ostravského domu techniky, který byl vždy hodnocen jako nejlepší dle ekonomických výsledků i jako nejlépe reprezentující Svaz svou odbornou činností.