Charakteristika, základní údaje

Český spolek pro péči o životní prostředí (dále jen „ČSPŽP“ nebo „Spolek“)

ČSPŽP  je samosprávná, dobrovolná, nepolitická, nezisková vědeckotechnická organizace.  

 Ustaven byl v roce 2004.  Registrován byl  MV dne 18.5.2004 pod č.j. VS/1 – 1/57 412/04 – R.
Zapsán je u Městského soudu V Praze pod spisovou značkou L. 14709 zápisem ze dne 1.1.2014
IČO: 266 66 294    DIČ: CZ26666294
bankovní spojení: 35 – 5604130247 / 0100

Spolek je členskou organizací  Českého svazu vědeckotechnických společností, v jehož budově v Praze 1, na Novotného lávce 5,  sídlí jeho sekretariát . Působí na celém území České republiky.

Poslání:

Základním posláním je podporovat poznávání a prosazování environmentálních souvislostí udržitelného rozvoje vědeckotechnickými, informačními a vzdělávacími činnostmi zejména pro potřeby ekonomických sektorů a pro oblast veřejné správy.

Cíl:
Přínos ke zdůraznění péče o životní prostředí prostřednictvím informační, konzultační  a vzdělávací činnosti pro potřeby praxe veřejné správy, odborné i laické veřejnosti  i .

Činnost:

Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně životního prostředí a uspokojení společných zájmů a naplňování  jeho poslání. Je zaměřena na environmentální vzdělávání  odborné i laické veřejnosti, na vědeckotechnickou činnost (např. poradenství, posuzování) a na spolupráci s orgány veřejné správy, školami, vědeckotechnickými pracovišti i dalšími institucemi a organizacemi působícími v České republice  i v zahraničí v péči o životní prostředí
Zaměřena je na 5 základních oblastí:

  • vzdělávání (přednášky, kurzy, semináře, konference, diskuze, výměna informací, stáže, setkávání odborníků s veřejností, zabývající se ochranou životního prostředí, exkurze ap.)
  • publikování¨(sborníky, odborné texty, výchovné programy)
  • spolupráce (s orgány veřejné správy, školami, vědeckotechnickými pracovišti a dalšími organizacemi působícími v České republice)
  • mezinárodní spolupráce se zahraničními společnostmi a organizacemi (s cílem spolupráce a výměny informací, znalostí a zkušeností) – především členství v Evropské federaci společností, sdružujících odborníky na problematiku životního prostředí (ENEP).

Organizační struktura ČSPŽP:
Orgány spolku
jsou:  – členská schůze, výbor a jeho předseda, kontrolní komise
Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Svolávána je nejméně jednou ročně. Jednou za dva roky volí členy výboru a revizní komise.

Výbor je nejvyšší řídící a výkonný orgán spolku mezi zasedáním členské schůze . Tvoří jej sedm členů volených členskou schůzí na dva roky. Ze svého středu volí předsednictvo tvořené předsedou, dvěmi místopředsedy a hospodářem (funkce místopředsedy a hospodáře může být kumulovaná). Členové výboru se schází zpravidla jednou měsíčně.

Současné složení výboru                                                                                                                              
předseda: Ing. Jan  Jarolím 

místopředsedkyně: Ing. Libuše Deylová,  RNDr. Vlastimila Mikulová                 

 členové:  Ing. Milena Roudná, CSc., Ing. Petr Šulc, Ing. Petr Vučka, MUDr. Magda Zimová, CSc  

Kontrolní komise je nezávislým kontrolním orgánem Spolku. Má tři členy volené valnou hromadou na dva roky. Ze svého středu volí předsedu a jeho zástupce. V případě potřeby svolává předseda schůzku komise.  Nejméně jeden člen RK se pravidelně účastní schůzek výboru, na kterých má poradní hlas.

Současné složení kontrolní komise:

Ing. Jaroslav Bezděk CSc. – předseda, Ing. Libuše Benešová, CSc.,  Ing. Věra Sigmundová

 Sídlo, poštovní adresa :   Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1                                                                 

Spojení:  elektronická adresa: spolekzp@csvts.cz ,

               sekretariát:  : telefon: pevná linka – 221 082 365,  mobil:  Mikulová 603511977.

Deylová  241 493 381, mobil 724 911 879

 fax: 222 222 155
webové stránky: www.csvts.cz/cspzp
bankovní spojení: 35 – 5604130247 /0100

Členství v ČSPŽP   

Výhody:

  • slevy vložného na akcích, pořádaných Spolkem.
  • získávání a navazování odborných kontaktů v rámci ČR i členských organizací ENEP
  • aktuální informovanost o odborných akcích pořádaných Spolkem i o odborných akcích
    v Evropě
  • získávání informací o významném dění v oblasti péče o  životního prostředí
    v Evropské unii
  • možnost zařazení do Evropské sítě odborníků zabývajících  životním prostředím
    a využívání vyplývajících výhod

Členská základna:

Členem Českého spolku pro životní prostředí se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti a státní  příslušnosti

Členem spolku se může stát také právnická osoba (tzv. skupinový člen).

Členy jsou různě zaměření odborníci, zabývající se vědeckotechnickou, řídící, poradenskou, vzdělávací,  výkonnou i výrobní činnosti v rámci péče o životní prostředí. Členy se mohou stát i jednotlivci, případně organizace ze zahraničí – především ze Slovenska.

Členské příspěvky:
O výši členských příspěvků rozhoduje členská schůze. V současné době je výše členských příspěvků následující:
jednotlivci: plný č.p.:       500,-Kč ročně
snížený č.p.:                     100,- Kč ročně (nevýdělečně činní důchodci, ženy v domácnosti, studenti)
skupinový člen:            1 000,- Kč ročně

Přihlášky ke členství v ČSPŽP (v příloze)

 

EnviWeb – odborný portál pro životní prostředí
ČNV ONK – Český národní výbor pro omezování nebezpečí katastrof